velikost textu

Možnosti a limity interaktivních aplikací pro výuku hry na hudební nástroj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a limity interaktivních aplikací pro výuku hry na hudební nástroj
Název v angličtině:
The possibilities and limits of interactive applications for learning a musical instrument
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Eliaš
Vedoucí:
Mgr. Marta Kolárová
Oponent:
Mgr. Michaela Buchtová
Konzultant:
Mgr. Stefan Segi, Ph.D.
Id práce:
202537
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interaktivní aplikace|mobilní aplikace|gamifikace|internet|hudební nástroj|hudba|kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
interactive applications|mobile applications|gamification|internet|musical instrument|music|qualitative research
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této bakalářské práce jsou interaktivní aplikace pro výuku hry na hudební nástroj. Teoretická část se zaměřuje na využití internetu (web 2.0, web 3.0, music 3.0), informačních technologií a interaktivních aplikací v oblastech moderního hudebního vzdělávání a popisuje rovněž současný stav využívání těchto aplikací, který vychází především ze zahraničních odborných článků nebo studií zabývajících se touto problematikou. Hlavní část práce se skládá z kvalitativního výzkumu s konzervatoristy studujícími na vybraných pražských konzervatořích. Výzkum byl prováděn s cílem zjistit uživatelskou zkušenost konzervatoristů s těmito aplikacemi a se záměrem ověřit potenciál a reálný přínos takto koncipovaných aplikací.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this bachelor thesis are interactive applications for learning musical instruments. The theoretical part focuses on the use of the Internet (web 2.0, web 3.0, music 3.0), information technologies and interactive applications in the areas of modern music education and also describes the current state of use of these applications, which is based mainly on foreign academic journals, articles or studies related to this topic. The main part of the thesis consists of qualitative research with conservatorists studying at selected Prague conservatories. The research was conducted to determine the conservatorist’s user experience with these applications and simultaneously verify the potential and real benefits of such conceived applications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Eliaš 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Eliaš 799 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Eliaš 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Eliaš 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marta Kolárová 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Buchtová 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB