velikost textu

Činnosti sestry u lůžka na anesteziologicko - resuscitačním oddělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Činnosti sestry u lůžka na anesteziologicko - resuscitačním oddělení
Název v angličtině:
Activities of a registered nurse at intensive care unit
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Salomonová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
Mgr. Ivana Trnková
Id práce:
202521
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na činnosti sestry u lůžka na anesteziologicko–resuscitačním oddělení, které sestra provede během odpoledních hodin. Teoretická část práce je rozdělena na několik kapitol a zabývá se především významem anesteziologicko–resuscitačního oddělení, vzděláním sester pracujících v tomto oboru a jejich pracovní náplní. Mimoto je v této části popsáno pracoviště KAR FNKV a organizace práce konkrétně na Resuscitačním oddělení II, kde byl výzkum prováděn. V empirické části jsem se věnovala samotnému rozboru činností, které sestra na ARO provádí. Mimo výčtu těchto činností a jejich podrobnému popisu se práce zabývá především jejich časovou náročností. V samostatné kapitole je definována výzkumná metoda pozorování a dále je zdůrazněn význam psychohygieny sester a způsoby, jak může být prováděna. Z provedené studie vyplývá, že nejvíce času zabere sestrám komunikace mezi sebou, s lékařem, jinými zdravotnickými pracovníky, s rodinou nebo v situacích, kde to jeho stav umožňoval se samotným pacientem. Dalšími časově nejnáročnějšími intervencemi byly monitorace pacienta a medikace.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on the nurse's activities by the bedside at the intensive care unit, which she performs during the afternoon hours. The theoretical part is divided into several chapters and deals mainly with the importance of intensive care unit, education of nurses working in this field and their job description. In addition, this section describes the KAR FNKV workplace and the work organization specifically at the Resuscitation Department II where the research was conducted. In the empirical part I devoted to the analysis of the activities that the nurse performs on the ICU. Apart from the list of these activities and their detailed description, the thesis deals with their time demands. In a separate chapter, the research method of observation is defined, and the importance of nursing psychohygiene and ways in which it can be performed are emphasized. The study shows that most of the time it takes nurses to communicate with each other, with a doctor, other health care workers, with a family, or with patient when his condition allows it. Another time consuming interventions was monitoring of the patient and medication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Salomonová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Salomonová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Salomonová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Trnková 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB