velikost textu

Spolupráce všeobecné sestry a sanitářky během poskytování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce všeobecné sestry a sanitářky během poskytování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu
Název v angličtině:
A General Nurse and an Enrolled Nurse Collaboration in Providing Nursing Care at Standard Internal Medicine Department
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Szászová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
Bc. Jitka Hanzlová
Id práce:
202518
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce sestry a sanitářky na vybraném oddělení III. interní kliniky kardiologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Unikátní situace autorky-studentky oboru všeobecná sestra na 3. Lékařské Fakultě UK, která zde sama pracuje jako sanitářka, byla podnětem k výzkumu. Vzhledem k možnostem, které z pozice autorky plynou, byla zvolena kvalitativní metodologie zúčastněného pozorování, s využitím prvků etnografie a auto etnografie. Sběr dat probíhal po dobu šesti měsíců, dokumentováním každodenních činností obou pozic. Teoretická část je věnována specifikům ošetřovatelství v kardiologii a kompetencím všeobecné sestry a sanitáře, které upravuje zákon. Na toto téma bylo jak v české, tak zahraniční literatuře publikováno jen velmi málo. Rovněž auto etnografická metoda není v ošetřovatelském výzkumu zatím příliš využívána. Cílem autorky bakalářské práce je s využitím originální metodologie, představit téma, které je zatím spíše na okraji zájmu. Práce byla vypracována s přesvědčením autorky, že kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči nelze poskytovat bez týmové spolupráce, která spočívá nejen v naplňování kompetencí a dodržování standardů, také v projevech vzájemné úcty a respektu k práci ostatních. Abstract This bachelor´s thesis deals with the issue of collaboration of a general nurse and an enrolled nurse at a selected department of Third Internal Cardiology Clinic of University Hospital Královské Vinohrady. The unique position of the author, who is, at the same time, studying nursing at the Third Faculty of Medicine at Charles University and working as an enrolled nurse at University Hospital Královské Vinohrady, prompted the research. Given the possibilities of what this position entails, the author chose the qualitative methodology of participating observation, using the elements of ethnography and auto ethnography. The data was collected during a period of over six months, documenting the day-to-day activities of both professions. The theoretical part of this thesis deals with the specifics of cardiac nursing and the competences of a general nurse and an enrolled nurse defined by the law. There have been only a few works about this issue published, either in the domestic or international environment. Auto etnography is rarely used in research about nursing. The author´s goal is to introduce a topic that is so far marginal, while using this original methodology. The author is convinced, that professional and safe nursing cannot be provided without effective teamwork, which is, besides following the professional standards, based on respect towards the work of others.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Szászová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Szászová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Hanzlová 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB