velikost textu

Konstruování konceptu rodin se třemi a více dětmi v českém politickém diskurzu od roku 2007 až po současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstruování konceptu rodin se třemi a více dětmi v českém politickém diskurzu od roku 2007 až po současnost
Název v angličtině:
The Construction of Concept of Families with Three od More Children in Czech Politic Discourse from 2007 up to the Present
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Matoušová
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Id práce:
202515
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální konstrukce, cílová skupina, analýza rámců
Klíčová slova v angličtině:
social construction, target group, framework analysis
Abstrakt:
Práce nejprve popisuje teoretická východiska teorie sociální konstrukce cílových populací a teorii rámování, ze kterých později vychází v analytické části. Dále mapuje demografické změny týkající se rodin v České republice a jejich životní podmínky. V další části nastiňuje legislativní změny týkající se rodin s dětmi od roku 2007 do současnosti (2018). V analytické části identifikuje tři rámce obsahující mj. sociální konstrukci rodin s více dětmi. V závěru pak popisuje vliv hospodářské krize (2008) na tuto konstrukci.
Abstract v angličtině:
First, the thesis describes two theories: theory of social construction of target populations and framing theory. These theories will be then used in analytical part of the thesis. After that, demographic changes regarding Czech families and their living conditions are described. In next section, the thesis delineates legislative changes regarding families with children from 2007 up to the present (2018). The analytical part identifies three frames, which (besides other things) include social construction of families with more children. In the end, it describes influence of economic crisis (2008) on this construction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Matoušová 799 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Matoušová 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Matoušová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB