velikost textu

Hodnotící kritéria veřejné zakázky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotící kritéria veřejné zakázky
Název v angličtině:
The evaluation criteria in public procurement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Černá
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
202514
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, hodnotící kritéria, ekonomická výhodnost nabídky, kritéria kvality, subjektivní hodnotící kritéria, váha kritéria
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, evaluation criteria, economical advantageousness of the tender, quality criteria, subjective evaluation criteria, weight of a criteria
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní analýza právní úpravy hodnotících kritériích veřejné zakázky s akcentem na kvalitativní hodnotící kritéria, přičemž zohledňuje rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikaturu správních soudů a tuzemskou i zahraniční praxi zadávání veřejných zakázek. Diplomová práce se člení do pěti kapitol, které jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. První kapitola představuje stručný exkurz do právní úpravy zadávání veřejných zakázek a snaží se popsat základní smysl a účel zadávání veřejných zakázek. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu kvalitativních hodnotících kritérií. Předmětem třetí kapitoly je postup zadavatele před zahájením zadávacího řízení a s ním související institut předběžných tržních konzultací a zadávacích podmínek. Čtvrtá kapitola pojednává o jednotlivých hodnotících kritériích, včetně kritérií zákonem nepojmenovaných a předkládá nástin zahraniční praxe hodnocení metodou Best value. Dále se pak zabývá subjektivními hodnotícími kritérii ve světle judikatury správních soudů a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poslední pátá kapitola je věnována hodnocení nabídek a změnám v procesu hodnocení nabídek v souvislosti s umožněním hodnocení nabídek před provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Dále popisuje některé instituty související s průběhem hodnocení včetně jednotlivých metod vyhodnocení nabídek, zabývá se také váhou či jiným matematickým vztahem mezi kritérii a pojednává o písemné zprávě o hodnocení nabídek.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive analysis of legislation of evaluation criteria with its main focus on quality criteria taking account of decision practice of the Office for the Protection of Competition, case law of administrative courts and foreign and also domestic practice of awarding of the public contract. The diploma thesis is divided in five chapters, with each chapter being split in subchapters. The first chapter presents a brief overview of the public procurement legislation and intends to describe its basic aims and purposes. The second chapter focuses on legislation of quality criteria. The subject of the third chapter is the act of contracting authority prior to the launching of the procurement procedure and with it relating preliminary market consultation and award criteria. The fourth chapter deals with individual evaluation criteria including unnamed criteria and proposes the outline of the foreign practice of evaluation with the Best Value Procurement method. Furthermore, the chapter deals with the subjective award criteria in the light of the case of administrative courts and decision practice of the Office for the Protection of Competition. The last fifth chapter is devoted to the evaluation of tenders, deals with the changes to the award procedures of public contracts related to the possibility of executing of the evaluation of tenders prior to the assessment of compliance with the selection criteria. Furthermore, the chapter describes selected institutes related to procedure of evaluation including the method of evaluation of tenders under the individual criteria, deals with weighting or another mathematical relation among the criteria and deals with a written report on the evaluation of tenders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Černá 720 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Černá 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Černá 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB