velikost textu

Vývoj TOP 09 jako nového aktéra v rámci stranického systému ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj TOP 09 jako nového aktéra v rámci stranického systému ČR
Název v angličtině:
Development of TOP 09 as a New Actor within the Party System of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Winkler
Vedoucí:
Mgr. Daniel Šárovec
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
202506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a veřejná politika (PVP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
institucionalizace, TOP 09, politické strany, stranický systém
Klíčová slova v angličtině:
institutionalization, TOP 09, political parties, party system
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj TOP 09 jakožto nového aktéra stranického systému České republiky. Tato strana vznikla v roce 2009 a úspěšně kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. V teoretické části tato práce představuje tři přístupy k teorii institucionalizace, a to přístup Samuela Huntingtona, Angela Panebianca a dvojice Vicky Randall a Larse Svåsanda. Pro potřeby této práce je využit právě přístup Vicky Randall a Larse Svåsanda. Teorie institucionalizace je klíčová pro popis nového aktéra stranického systému a jeho schopnosti přežít více než jedno volební období. V empirické části je představen vývoj stranického systému a různé metody jeho periodizace. Následně je popsán vznik a vývoj strany TOP 09, jejich úspěchy ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2010, 2013 a 2017 a jednotlivé ukazatele potřebné pro aplikaci teorie institucionalizace. V závěru jsou zhodnoceny výsledky zkoumání a doporučen další výzkum.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to describe the development of TOP 09 as a new player in the party system of the Czech Republic. This party was established in 2009 and successfully ran for the Chamber of Deputies in 2010. In the theoretical part, this thesis presents three approaches to the theory of institutionalization, namely Samuel Huntington, Angelo Panebianco and Vicky Randall and Lars Svåsand. For the purpose of this work, the approach of Vicky Randall and Lars Svåsand have been used. The theory of institutionalization is crucial for describing a new party system actor and his ability to survive for more than one term. The empirical part introduces the development of the party system and various methods of its periodization. Subsequently, the formation and development of the TOP 09 party, their achievements in the elections to the Chamber of Deputies in 2010, 2013 and 2017 and the individual indicators needed for the application of the theory of institutionalization are described. In conclusion, the results of the investigation are evaluated and further research is recommended.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Winkler 808 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Winkler 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Winkler 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Šárovec 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 152 kB