velikost textu

Rámování důchodové politiky v letech 2013- 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rámování důchodové politiky v letech 2013- 2017
Název v angličtině:
Framing of the pension policy between the years 2013-2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bílková
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Oponent:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Id práce:
202499
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
důchodová komise; sociální politika; důchodová politika; důchodová reforma
Klíčová slova v angličtině:
pension committee; social policy; pension policy; pension reform
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o tom, jak byla rámována důchodová politika v letech 2013- 2017 v prostoru Poslanecké sněmovny. Cílem výzkumu je identifikace soutěžních rámců a jejich sponzorů, jejich vývoje v průběhu zkoumaného období a případných dopadů, jež rámování mělo na podobu výsledných opatření. Toho je dosahováno pomocí rozboru stenografických záznamů a hlasování z Poslanecké sněmovny, z nichž jsou na základě metody Reina a Shöna rekonstruovány jednotlivé rámce. V teoretické části jsou prezentovány dva základní modely penzijního systému podle Bismarcka a Beveridge, a také pilířový systém podle návrhu Světové banky. Výstupem z analýzy je identifikace dvou soutěžních diskurzů a schémata rámování jednotlivých témat jimiž se Poslanecká sněmovna v průběhu období zabývala podle kategorií, jež jsou inspirovány prací Morávka. Analýza dokumentuje vývoj rámců v čase a jejich provázanost s předchozím volebním obdobím.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the topic of the framing of pension policy between the years 2013-2017 on the platform of House of Commons. The goal of the research is to identify competing frames and their sponsors, their evolution in the analyzed period and the possible impact the framing had on the final form of the policies. That is achieved using the analysis of the stenographic records and voting of the House of Commons based on the Rein and Shön method through which the frames are reconstructed. In the theoretical chapter there are presented the two fundamental pension models by Bismarck and Beveridge, as well as the pillar system designed by the World Bank. The outcome of the analysis is the identification of the two competing discourses and the schemes of framing of the topics discussed throughout the analyzed period cathegorized based on the scheme inspired by the works of Morávek. The analysis documents the evolution of frames in time and their linkage to the previous election period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bílková 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Bílková 372 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bílková 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bílková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolína Dobiášová 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Olga Angelovská 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB