velikost textu

Problematika nihilistické mládeže s bohémským způsobem života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika nihilistické mládeže s bohémským způsobem života
Název v angličtině:
The Issue of Nihilistic Youth with Bohemian Lifestyle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Klára Karasaridu
Vedoucí:
Mgr. Anna Oravcová
Oponent:
Mgr. Václav Orcígr
Id práce:
202495
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mládež, nihilismus, bohemstvi, životní styl, kvalitativní výzkum, dospívání
Klíčová slova v angličtině:
youth, nihilism, bohemianism, lifestyle, qualitative reserach, adolescence
Abstrakt:
nihilistickým myšlením a bohémským způsobem života, kteří jsou věkově dospělí, ale stále u nich přetrvávají prvky adolescence a nemohou nebo se nechtějí dostat do poslední fáze dospívání. Výzkum byl prováděn kvalitativním přístupem s užitím polostrukturovaných rozhovorů. Respondenti byli oslovování pomocí metody sněhové koule. Dle výpovědí respondentů měl na jejich životní styl a prodlužování mládí vliv školní systém, který jim nevyhovoval. Dále pak rodina a to především velmi přísný či volný styl výchovy. Důležitý pro respondenty byl pak také vztah ke společnosti a nadměrné užívání alkoholu a drog už od brzkého věku. Tyto prvky do značné míry ovlivnily myšlení a život zkoumané skupiny a mo touze prodloužit si mládí.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the research about group of young with nihilistic thinking and bohemian life style, who are aged as adults, but still have elements of adolescence and cannot or don’t want to get into the last phase of adolescence. The research was conducted with qualitative approach by using semi-structured interviews. The respondents were approached using the snowball sampling. According to respondents statements the school system that did not suit them, influenced their life style and prolonging youth. Furthermore a family, especially the very strict or free style of education. The relationship to society and the excessive use of alcohol and drugs from an early age were also important to respondents. These elements have largely influenced the thinking and life of the investigated group and may have led to a desire prolong youth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Karasaridu 445 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Karasaridu 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Karasaridu 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Oravcová 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Orcígr 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB