velikost textu

Místo spirituální sexuality v osobním rozvoji lidí v současném Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místo spirituální sexuality v osobním rozvoji lidí v současném Česku
Název v angličtině:
Place of spiritual sexuality in personal development in contemporary Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Termerová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Sedláčková
Id práce:
202491
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spirituální sexualita, tantra, fenomenologie těla, somatické způsoby pozornosti, intencionalita
Klíčová slova v angličtině:
spiritual sexuality, tantra, phenomenology of the body, somatic modes of attention, intentionality
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tělesnými způsoby pozornosti v praxi lidí zabývajících se spirituálně sexuálním rozvojem v současné české společnosti. Skrze fenomenologickou perspektivu autorka diskutuje proměny v prožívání, jednání a intencionalitě skrze kulturně konstituované tělesné způsoby spirituálně sexuální praxe. Téma je zasazeno do společenskovědního výzkumu sexuality a sexuálních diskurzů, nejvíce se však vztahuje k fenomenologické perspektivě a metodologii somatických způsobů pozornosti Thomase J. Csordase (1993). Jednotlivé dimenze této praxe, s pozorností věnovanou také proměnám v intencionalitě praktikujících jedinců, zkoumá autorka skrze kvalitativní výzkum, který proběhl kombinací terénního výzkumu zkoumaného pole a biografických, polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract v angličtině:
Abstract The text deals with the somatic modes of attention from the point of view of practitioners of a spiritually sexual practice in contemporary Czech Republic. The author discusses the changes in the experience, action and intentionality through the culturally constituted bodily modes of attention involved in this practice. The topic is embedded in the research of sexuality in the social sciences, sexual discourses and mainly in the phenomenological perspective and methodology of somatic modes of attention of Thomas J. Csordas (1993). The various dimensions of this bodily practice, with additional attention paid to the changes in intentionality of practitioners, are studied using qualitative research performed as a combination of field research and in-depth, biographical interviews.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Termerová 711 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Termerová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Termerová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 470 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Sedláčková 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB