velikost textu

Hodnotová orientace a postoje sourozenců dětí s postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotová orientace a postoje sourozenců dětí s postižením
Název v angličtině:
Value system and attitudes of siblings of disabled children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Slabý
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
Id práce:
202484
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnotová orientace|postoje|sourozenci dětí s postižením|dítě s postižením|sourozenecký vztah
Klíčová slova v angličtině:
value system|attitudes|siblings of children with disabilities|children with disability|siblings relationship
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá mapováním hodnotové orientace a postojů sourozenců dětí s postižením. V teoretické části je věnován prostor termínu hodnota a hodnotová orientace, dále pak základním teoriím hodnotové orientace. Zvláštní pozornost je pak věnována činitelům ovlivňujícím utváření hodnot člověka, a to socializaci v jednotlivých vývojových obdobích, rodině, škole a mediím. Pozornost je také věnována rodině s dítětem s postižením a sourozeneckému vztahu v ní. Na konci této části práce jsou uvedeny některé výzkumy, které se hodnotami dětí zabývaly. Empirická část této práce uvádí smíšený výzkum, kterého se účastnilo 20 dětí ve věku 6-15 let, které mají sourozence s postižením. V kvantitativní části byl využit dotazník a v kvalitativní části práce byl s dětmi proveden polostrukturovaný rozhovor. Výsledky kvantitativní části nám ukazují, jaké priority mají sourozenci dětí s postižením, co nejméně tolerují a čeho si na ostatních nejvíce váží. Výsledky kvalitativní části nám představují témata, o kterých sourozenci dětí s postižením nejčastěji mluvily, jaké mají pocity ohledně svého sourozence a naznačují také kvalitu jejich sourozeneckého vztahu.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis engages in mapping the value system and attitudes of siblings of children with disabilities. In the theoretical part of the thesis, the concept of values, value system and the main theories of the system are introduced with emphasis on factors influencing the individual value system, especially socialization in developmental periods, family, school and media. Thereafter, the thesis focuses on family with children with disabilities and siblings of such children. The section concludes with several researches done in this area. The empirical part presents a mixed design research, in which 20 siblings of disabled children aged 6 to 15 years participated. A questionnaire was used to collect the quantitative data and a semi-structured interview for the qualitative portion. The results from the quantitative part show life priorities of disabled children’s siblings, what they do not tolerate and what they appreciate on others, as well. The results from the qualitative part shows themes often mentioned by siblings of disabled children, what feelings they have regarding their siblings, and their sibling relationship, also.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Slabý 1.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Slabý 326 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Slabý 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Slabý 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 153 kB