velikost textu

Psychologické aspekty svědecké výpovědi dítěte ve věku 3 až 6 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty svědecké výpovědi dítěte ve věku 3 až 6 let
Název v angličtině:
Psychological aspects of child testimony in the age of 3 to 6 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslav Rác
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Trojanová
Id práce:
202480
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní svědek|výslech dětí|výslechové metody|časové pomůcky|NICHD protokol
Klíčová slova v angličtině:
preschool witness|child interview|interview methods|time-telling aids|NICHD protocol
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá psychologickými aspekty svědecké výpovědi dítěte ve věku tří až šesti let, které specifikují způsoby a metody pro provedení efektivního výslechu. Literárně přehledová část seznamuje čtenáře nejprve s aspekty vývoje slovní zásoby a gramatických schopností, poté se zákonitostmi paměťových schopností předškolních svědků, včetně vlivu stresu na kódování a vybavování paměťových stop. Ve stejné kapitole se objeví i podkapitola o vnímání a chápání času předškolním svědkem, která se stane stěžejním podkladem pro návrh výzkumného projektu. V následující kapitole se čtenář dočte o problematice sugestibility předškolního dítěte jak ze strany vyšetřovatele, tak i vyslýchaného dítěte a jeho okolí. V neposlední řadě se bude práce zabývat způsoby a metodami zaměřenými na vedený výslech, včetně předložení a zhodnocení dosud využívaných výslechových protokolů. Návrh výzkumného projektu se, ve druhé části práce, zaměří na studium vhodnosti použití vizuální časové pomůcky při výslechu dětských svědků ve věku tří až šesti let. Ve výzkumu se stanou děti na letním předškolním táboru svědky zmizení jednoho z táborových vedoucích. Následně budou o události vyslýchány pomocí NICHD protokolu, přičemž jedna výzkumná skupina bude při výslechu využívat vizuální časovou pomůcku a druhá nikoliv. Nakonec bude porovnána efektivita obou výslechových variant a identifikované a zhodnocené specifické fenomény, které se při aplikování vizuální časové pomůcky objevují. Klíčová slova předškolní svědek, výslech dětí, výslechové metody, časové pomůcky, NICHD protokol I
Abstract v angličtině:
Abstract Present work focuses on psychological aspects of witness testimony of children in the age of three to six years, which specify means and methods for execution of an effective interview. In the first part the reader is introduced with aspects of vocabulary and grammar development, followed by a chapter about memory skills of preschool children, including the effect of stress on memory coding and recall. The same chapter also contains a part about the perception and understanding of time by a prechooler, which becomes the theoretical foundation for the design of the empirical study. The next chapter focuses on the problem of suggestibility of preschool children from the perspective of the interviewer, as well as the child witness and it’s surroundings. Last but not least, the final chapter of the first part of this work brings forth the means and methods of a good interview, which includes a summary and a short review of today’s investigative interview protocols. The second part of this work designs an empirical study on the suitability of using a visual time-telling aid during an investigative interview with a child in the age of three to six years. Children in the study would be attending a prechool summer camp, in which they would become witnesses of a disappearance of a camp councelor. They would later be interviewed using the NICHD interview protocol. One group would incorporate a visual time-telling aid into the interview, while the second group would not. The effectiveness of both variants would be compared, along with identification and evaluationof specific phenomena tied to the use of a visual time-telling aid. Keywords preschool witness, child interview, interview methods, time-telling aids, NICHD protocol I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Rác 698 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaroslav Rác 187 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Rác 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Rác 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Trojanová 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB