velikost textu

Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku
Název v angličtině:
The Availability of Social and Consecutive Services for the Homeless in the Klatovy District
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Makrlíková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
202469
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoba bez přístřeší|služby|sociální služby|prevence|dostupnost sociálních služeb|informovanost
Klíčová slova v angličtině:
Person Without Shelter|Services|Social Services|Prevention|Availability of Social Services|Awareness
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předložené diplomové práce ,,Dostupnost sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku“ je zjistit reálnou dostupnost služeb na Klatovsku a informovanost osob bez přístřeší o možnostech pomoci. Teoretická část práce vysvětluje termíny vyloučení a chudoba, následuje teoretický rámec problematiky bezdomovectví (identifikace, příčiny, důsledky). Druhá kapitola teoretické části pojednává o sociální práci s osobami bez přístřeší. Na začátku definuje množství aktérů, kteří se zapojují v řešení této problematiky. Následně práce vymezuje sociální služby, sociální dávky a identifikuje proces reintegrace. Na konci teoretické části je pojednáno o modelech bydlení a to bydlení až po přípravě, bydlení především – Housing First a sociálním bydlení. Praktická část je nejvýznamnější úsek práce. Na počátku je představena sociálně demografická analýza oblasti Klatovska. Hlavní část obsahuje výzkum autorky práce. Z výsledků výzkumu vyplývá, že služby jsou dobře dostupné pro lidi přímo z Klatovska, kteří jsou přijímáni přednostně. V současné době má většina služeb dostatečné kapacity, ale není zajištěna jejich prostupnost. Osoby bez přístřeší nejsou o možnostech pomoci dostatečně informovány, většinu informací získávají od známých a pracovníků města. Práce je zakončena diskusí o vnitřních pravidlech noclehárny, systémových změnách modelu Housing First a zlepšení sociálního bydlení. Jsou dány podněty na další oblasti zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis ,,The Availability of Social and Consecutive Services for the Homeless in the Klatovy District" is to determinate the real availability of services in the Klatovy district and the awareness of people without shelter about the possibilities of assistance. Theoretical part explains the terms exclusion, poverty and homelessness (identification, causes, consequences). The theoretical part in the second chapter discusses the possibilities of social work with people without shelter. There are defined participants who engaged in problems of homelessness at the beginning. The work defines the social services, social benefits and the process of reintegration subsequently. The theoretical part presents some housing models – Housing Ready, Housing First and Social Housing in the end. Practical part is the most important part of the thesis. There is the social demographic analysis of the Klatovy region in the beginning. The main section contains research work. The results of the research indicate that the services are available for people from the Klatovy region more than for other candidates. Currently the majority of the services have sufficient capacity, but their permeability isn’t assured. Persons without shelter are not adequately informed, most of the information obtain from friends and officials. There is a discussion about internal rules of homeless dormitory, systemic changes of Housing First and improvement of Social Housing in the end of the thesis. The work gives incentives for further exploration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Makrlíková 3.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Makrlíková 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Makrlíková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Makrlíková 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB