velikost textu

Faktory asociované s podváděním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory asociované s podváděním
Název v angličtině:
Factors associated with cheating
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Bartoš
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Id práce:
202468
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podvádění|nečestnost|spánková deprivace
Klíčová slova v angličtině:
cheating|dishonesty|sleep deprivation
Abstrakt:
Abstrakt Množství studií zkoumajících podvádění se v poslední době rychle rozrůstá. V návaznosti na to roste i počet teorií snažících se nečestné chování vysvětlit a rozličnost využívaných experimentálních designů. Tato práce objasňuje principy, na kterých tyto designy fungují a ukazuje na jejich silné a slabé stránky, popřípadě variace snažící se je překonat. Dále podává přehled aktuálních empirických poznatků doplněných o vyhodnocení jejich důvěryhodnosti. Následně využije všech těchto poznatků při navržení výzkumného projektu překonávajícího metodologické problémy předchozích výzkumů a zaměřujícího se na efekt s nedostatečnou empirickou podporou – vztah mezi spánkovou deprivací a nečestným chováním mediovaný pomocí vyčerpání. Klíčová slova Podvádění, nečestnost, spánková deprivace
Abstract v angličtině:
Abstract The number of studies investigating cheating has quickly grown in recent years. Followingly, the number of theories trying to explain the dishonest behavior and variance in experimental designs has increased as well. This thesis explains the principles on which the experimental designs are based, highlights their strengths and the weak sides and variations trying to get rid of them. In addition, it summarizes the current empirical findings with an assessment of their credibility. Furthermore, it makes use of the presented knowledge while proposing a study overcoming methodological issues of previous studies while focusing on effect with insufficient empirical support – a relationship between sleep deprivation and dishonest behavior mediated by depletion. Keywords Cheating, dishonesty, sleep deprivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Bartoš 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Bartoš 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Bartoš 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB