velikost textu

Globalization: From Unknown to Known? An Analysis of the Academic Debate about the Concept

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Globalization: From Unknown to Known? An Analysis of the Academic Debate about the Concept
Název v češtině:
Globalizace: od neznámé ke známé? Analýza akademické debaty o konceptu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Chaloupková
Vedoucí:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Oponent:
PhDr. Jan Hornát
Id práce:
202465
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Globalizace, debata, genealogie, akademici, obsahová analýza, 90. léta, stát, trh, společenské vědy
Klíčová slova v angličtině:
Globalization, debate, genealogy, scholars, content analysis, 1990s, state, market, social science
Abstrakt:
Abstrakt Globalizace je koncept, který na sebe váže velkou míru pozornosti nejenom v akademické komunitě a který se stal důležitým referenčním bodem mnoha současných debat. Překvapivě málo výzkumu bylo nicméně provedeno v oblasti genealogie tohoto konceptu. Tato práce si klade za cíl přispět v tomto kontextu analýzou akademické debaty o globalizaci, která byla vedena v letech 1990 až 2012, konkrétně pak rekonstrukcí jednotlivých debat a argumentů použitých ve čtyřech předních akademických časopisech. Každý z těchto časopisů reflektuje jiné disciplinární ukotvení. Zvolený časový rámec práce rozděluje do dvou období (let 1990- 2000 a 2001-2012), ve kterých provádí kvantitativní a kvalitativní analýzu. Práce dochází ke zjištění, že klíčovými pojmy, k nimž se jednotlivé debaty o globalizaci nejčastěji vztahovaly v obou zkoumaných obdobích, byly “stát” a “trh” a vztah mezi nimi. Globalizace byla vnímána jako fenomén zásadně proměňující podstatu tohoto vztahu, a jako takový se stala výzvou pro paradigmata společenských věd operující se státocentrickými strukturami. Klíčovou dimenzí, v níž byla globalizace diskutována, byla v obou sledovaných obdobích dimenze ekonomická, v druhém období pak dochází k nezanedbatelnému nárůstu sociálních témat, který naznačuje rozšiřování tematického záběru. Práce dále též dochází k závěru, že v rámci zkoumaného vzorku a časového období sice najdeme případy normativně vedeného vymezení se vůči globalizaci, nicméně neděje se tak za použití „megatermínů“ jako např. antiglobalizace, nýbrž jemnějšími způsoby a mnohdy skrze jednotlivá témata.
Abstract v angličtině:
Abstract Globalization is a concept that manages to attract both academic and mainstream attention and it became an important reference point of many contemporary conversations. However, there is a surprisingly little genealogical research on globalization. This thesis seeks to contribute in this area by analyzing part of the overall academic debate about this concept from the year 1990 to 2012 and by reconstructing the debates and arguments through which the concept was shaped. It breaks the chosen time frame in two periods (1990-2000 and 2001-2012) and conducts a quantitative and qualitative analysis of the debate in four leading academic journals, each of them grounded in different discipline. The thesis finds that key reference points of the debates about globalization in both periods of the time were the terms market and state and the relationship between them. Globalization as a phenomenon that was said to alter the nature of this relationship posed a particular challenge to social science paradigms that operated with state-centered frameworks. The key dimension in which globalization was discussed the most was in both periods the economic one; however, we also saw a rise of social dimension in the second period indicating a shift in attention beyond the economics. Furthermore, this work finds that while globalization was normatively contested in the second analyzed period, the contestation was more subtle than the thesis expected; linked to specific issue areas and it did not use “megaterms” like antiglobalization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Chaloupková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Chaloupková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Chaloupková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hornát 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB