velikost textu

Re-prezentace srpna 1968 ve filmové tvorbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Re-prezentace srpna 1968 ve filmové tvorbě
Název v angličtině:
Re-presentation of August 1968 in film production
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktorie Patová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Oponent:
Ludmila Wladyniak, M.A.
Id práce:
202464
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní paměť, reprezentace minulosti, film, kvalitativní analýza, visuální sociologie, invaze vojsk Varšavské smlouvy, česká historie
Klíčová slova v angličtině:
Collective memory, representation of past, movie, qualitative analysis, visual sociology, Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, Czech history
Abstrakt:
Abstrakt Téma práce se zaměřuje na souvislost sociální paměti a filmové reprodukce minulosti. Skrze vybrané příklady filmové tvorby práce zjišťuje, jak filmaři nakládali s tématem srpna 68 a jak se jejich přístup k tématu proměňoval. Cílem práce je prozkoumat, skrze jaké „obrazy“ filmové reprezentace konstruují události srpna 68 a jak jsou či nejsou přijímány veřejností. Vybranými filmy pro analýzu byly Pelíšky (1999), Anglické jahody (2008) a Jan Palach (2018). Analýza filmů byla prováděna kvalitativní obsahovou analýzou převzatou z práce Kulturní paměť a film: Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě Ireny Řehořové. Filmové reprezentace jsou zkoumány skrze šest kategorií: filmová forma, témata a příběhy, sociální svět filmu, kulturně-historická paměť, viděné X neviděné, recepce v době uvedení a v současnosti. Z analýzy vyplynulo, že filmy se s rostoucím odstupem od sametové revoluce pouštěly do větší kritiky chování české společnosti během okupace. Výraznou proměnou prošlo především tvůrci deklamované zacílení díla. Dalším zjištěním je, že formálními složkami filmu využívanými pro zobrazení srpna 68 jsou především tónování obrazu a zvuková složka. Novější filmy více experimentují s formou např. vložením dokumentárních záběrů. A v neposlední řadě, se ukázala významnost symbolického kapitálu tvůrců pro přijetí filmem podávaného zobrazení minulosti publikem.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the connection between social memory and film reproduction of the past. Through selected examples of film production, the thesis explores how filmmakers dealt with the theme of August 68 and how their approach to the subject changed. The aim of the thesis is to explore “images” through which the film representation construct the events of August 68 and how they are or are not accepted by the public. Selected films for analysis were Pelíšky (1999), Anglické jahody (2008) and Jan Palach (2018). The analysis of the films was carried out by a qualitative content analysis taken from the work Cultural Memory and Film: How the Image of Postwar Displacement in Czech Film by Irena Řehořová. Film representations are explored through six categories: film form, themes and stories, the social world of film, cultural-historical memory, the seen X the unseen, the reception at the time of introduction and now. The analysis suggested that with increasing distance from the Velvet Revolution, the films began to criticize more the behaviour of Czech society during the occupation. Also, authors’s declaimed aim of the work especially underwent a significant change. Another finding is that the formal components of the film used to display August 68 are primarily the toning of the image and the sound component. Newer films are more experimenting with the form, e.g. by inserting documentary shots. Last but not least, the symbolic capital of the filmmakers for the acceptance of the film's portrayal of the past by the audience has proved to be important.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktorie Patová 607 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktorie Patová 521 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktorie Patová 514 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ludmila Wladyniak, M.A. 387 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 153 kB