velikost textu

Podpora mládežnického fotbalu na amatérské úrovni v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora mládežnického fotbalu na amatérské úrovni v Praze
Název v angličtině:
The Support of youth football at the amateur level in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Brych
Vedoucí:
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Id práce:
202459
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a veřejná politika (PVP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podpora mládežnického fotbalu, teorie liniových pracovníků, financování sportu na amatérské úrovni, sportovní neziskové organizace, případové studie, problémy sportovních klubů.
Klíčová slova v angličtině:
Support of youth football, street-level bureaucracy, sport financing at the amateur level, sports non-profit organization, case study, problems of sports clubs.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá podporou mládežnického fotbalu na amatérské úrovni v Praze, který provozují sportovní kluby a tělovýchovné spolky. Podporou mládežnického fotbalu je myšleno vše, co je potřeba k zajištění dostupnosti fotbalu pro děti a mládež. Hlavními cíli práce je popsat podporu mládežnického fotbalu na amatérské úrovni, objevit a porozumět reálným problémům, se kterými se kluby při provozování mládežnických týmů potýkají a porovnat cíle organizací poskytující mládežnickému fotbalu podporu s cíli samotných klubů. První část práce je věnována teoretickému rámci, především teorii Street-level bureaucracy Michaela Lipskyho. Hlavní myšlenkou této teorie je, že pracovníci veřejných služeb tzv. linioví pracovníci mají velký vliv na vykonávání své profese, protože přicházejí do přímého kontaktu s občany, kterým služby poskytují. V činnosti liniových pracovníků se často objevují problematické indikátory a konflikty cílů, které Lipsky definuje. Záměrem práce je zjistit, jestli se tyto indikátory a konflikty cílů objevují i u pracovníků fotbalových klubů. V rámci výzkumné části práce bylo provedeno 11 polostrukturovaných rozhovorů. Pět rozhovorů se zástupci organizací poskytujících podporu a šest s pracovníky vybraných fotbalových klubů. Rozhovory s pracovníky klubů byly použity k vypracování šesti případových studií zaměřených na podporu mládežnického fotbalu v konkrétních pražských klubech. Výsledky práce přinášejí podrobný popis podpory klubů provozujících mládežnické týmy, přehled problémů klubů při práci s mládeží a nedostatky současného nastavení podpory z pohledů zkoumaných klubů. Kromě toho jsou zjištění z případových studií porovnána s myšlenkami Lipskyho teorie.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with The Support of youth football at the amateur level in Prague. Youth football is run by sports non-profit organizations. The support of youth secures the availability of football for children and youth. The main aims of this thesis is to describe the support of youth football at the amateur level, to discover and understand the real problems that clubs face in running youth teams, and to compare the goals of organizations providing the support of youth football with the goals of clubs themselves. The first part is devoted to the theoretical framework. Theory of Street- level bureaucracy by Michael Lipsky predicts that mainly public service workers, the street-level bureaucrats, have a great influence on the performance of their profession, because they interact directly with citizens in the course of their jobs. Problem indicators and conflicts of goals are often in street-level bureaucrats work. The intention of this thesis is to find out if there are typical problematic indicators of activities of street-level bureaucrats in the Support of youth among public service workers of football clubs. The second intention associated with theory is to find out whether there is a conflict of goals between the clubs and youth football support organizations. To investigate problematics of youth football 11 semi-structured interviews were conducted. Five interviews were conducted with representatives of youth football support organizations. Six interviews with public service workers of selected football clubs were conducted to find out typical problematic indicators in the Support of youth in specific football clubs in Prague. The results of the research provide a detailed description of the support for youth clubs, youth club issues, and shortcomings in current support settings from the clubs' views. In addition, case study findings are compared to Lipsky's theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Brych 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Brych 552 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Brych 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Brych 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 152 kB