velikost textu

Dlouhodobé dopady rozvodu rodičů na jejich potomky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dlouhodobé dopady rozvodu rodičů na jejich potomky
Název v angličtině:
Long-term effects of parental divorce on offsprings
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková
Vedoucí:
PhDr. Václav Mertin
Oponent:
Mgr. Kateřina Morávková
Id práce:
202453
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozvod|Rodina|Mechanismy dopadů rozvodu|Dlouhodobé dopady rozvodu|Dlouhodobé dopady rozvodu v České republice
Klíčová slova v angličtině:
Divorce|Family|Mechanisms of the effects of divorce|Long-term effects of divorce|Long-term effects of divorce in the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá dlouhodobými dopady rozvodu rodičů, tedy tím, jak rozvod rodičů v dětství ovlivňuje dospělost potomka. V první části jsou definovány základní funkce a typy rodiny a problematika rozvodů v České republice. Jsou vysvětleny mechanismy působení rozvodu rodičů na děti a představeny proměnné, které jsou v souvislosti s dopady rozvodu nejčastěji zkoumány. Dlouhodobé dopady rozvodu jsou rozebrány na základě aktuálních výzkumů v této oblasti, které se zabývají především kvalitou života osob z rozvedených orientačních rodin. Dále jsou také uvedeny některé trendy ve změnách dopadů rozvodu v čase, a to i přímo v České republice. V druhé části práce je představen návrh výzkumu. Jeho cílem je srovnání dospělých osob z rozvedených a intaktních orientačních rodin, a případné identifikování rozdílů mezi těmito skupinami také v závislosti na pohlaví a věku. Klíčová slova Rozvod Rodina Mechanismy dopadů rozvodu Dlouhodobé dopady rozvodu Dlouhodobé dopady rozvodu v České republice
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the long-term effects of parental divorce, thus exploring how parental divorce in childhood effects the adulthood of an offspring. In the first part of the thesis are defined the types of family, it’s fundamental functions, and divorce matters in the Czech Republic. The mechanisms of divorce effects and primary variables most researched in the matter, are also explained. Long-term effects of divorce are analyzed based on current research in the field, which mostly deals with the quality of life of people from divorced primary families. Furthermore, some trends in the changes of the effects of divorce are presented across time, and even directly from the Czech Republic. In the second part of the thesis the proposal of a research is presented. Its goal is to compare adults from divorced and intact primary families, respectively, the differences between the two groups shall be analyzed in relation to sex and age. Keywords Divorce Family Mechanisms of the effects of divorce Long-term efffects of divorce Long-term effects of divorce in the Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková 891 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková 156 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Mertin 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Morávková 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB