velikost textu

Využití ICT technologií ve výuce přírodopisu/biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití ICT technologií ve výuce přírodopisu/biologie
Název v angličtině:
Use of ICT Technologies in the Biology Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Semencová
Vedoucí:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
202452
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ICT, konektivismus, multimedia, digitální technologie, digitální gramotnost, TPCK, multimediální vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
ICT, connectivism, multimedia, digital technology, digital literacy, TPCK, multimedia education
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu, a to především ve výuce přírodopisu a biologie. Je členěna na části teoretickou, výzkumnou a tvůrčí; teoretická část v úvodu vymezuje klíčové pojmy související s problematikou, dále mapuje vývoj vzdělávacích strategií v souvislosti s ICT, shrnuje a poukazuje na možné klady a zápory využívání digitálních technologií ve školním prostředí a přináší výčet vybraných způsobů, jak technologie prakticky využít při práci ve škole. Výzkumná část práce zpracovává názory a postoje českých učitelů přírodopisu či biologie na různých typech škol v otázkách využívání ICT technologií v zaměření na výše uvedené předměty. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 168 respondentů napříč Českou republikou. Tvůrčí část vychází z výsledků výzkumné části práce a představuje výukový program Virtuálně kolem školy, jenž sdružuje všechny podklady pro výuku konkrétního tématu – systematické biologie rostlin s využitím digitálních technologií. Tento program byl pilotně ověřen v listopadu 2019 ve spolupráci se základní školou Petra Strozziho v Praze.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis deals with the practical use of information and communication technologies in the educational process, especially in the teaching of biology. It is divided into theoretical, research and creative parts; In the introduction, the theoretical part defines the key concepts related to the issue, further maps the development of educational strategies in the context of ICT, summarizes and points out the possible pros and cons of using digital technologies in the school environment and provides a list of selected ways to use technology practically at school. The research part of the thesis deals with the opinions and attitudes of Czech teachers of natural history or biology at different types of schools in the area of using ICT technologies with a focus on the above mentioned subjects. The research was carried out in the form of a questionnaire survey, which was attended by 168 respondents across the Czech Republic. The creative part is based on the results of the research part of the work and presents the educational program Virtual around the School, which brings together all the materials for teaching a specific topic - systematic plant biology using digital technologies. This program was piloted in November 2019 in cooperation with Petra Strozziho Primary School in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Semencová 4.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Semencová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Semencová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Semencová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Hlaváčová 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 154 kB