velikost textu

Vztah mezi pozorností a vědomím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi pozorností a vědomím
Název v angličtině:
The Relation between Attention and Consciousness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Čihák
Vedoucí:
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Cyril Kaplan
Id práce:
202449
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vědomí|pozornost|vnímání|experimentální psychologie
Klíčová slova v angličtině:
consciousness|attention|perception|experimental psychology
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce seznamuje se zjištěními experimentů zkoumajících vzájemný vztah vědomí a různých druhů pozornosti (automatické a volní; objektové, prostorové a k rysům) a shrnuje empirické i teoretické argumenty pro a proti disociaci pozornosti a vědomí. Práce dochází k závěru, že z literatury vyplývá, že pozornost je nutnou, avšak nikoliv postačující podmínkou vědomí. Ve druhé části práce je navrhována replikační experimentální studie, jejímž cílem je ověřit, zda interakce mezi pozorností a vědomím zjištěné v rámci zrakové modality platí i v modalitě sluchové. Klíčová slova: vědomí, pozornost, vnímání, experimentální psychologie
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis presents findings of experiments which examined mutual relation between consciousness and various types of attention (top-down and bottom-up; feature, objective and spatial) and summarizes both empirical and theoretical arguments for and against dissociation of attention and consciousness. The conclusion of the thesis is that the literature implies attention being necessary but not sufficient condition for consciousness. In the second part of the thesis a replication study is proposed which aims to verify whether interactions of consciousness and attention, found previously within the visual modality, appear within the auditory modality as well. Keywords: consciousness, attention, perception, experimental psychology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Čihák 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Čihák 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Čihák 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Cyril Kaplan 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Martin Čihák 264 kB