velikost textu

Posílení odolnosti dětí ve vyrovnávání se s náhlou krizovou událostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posílení odolnosti dětí ve vyrovnávání se s náhlou krizovou událostí
Název v angličtině:
Strenghtening the resilience of children in coping with the sudden crisis event
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Miková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponent:
Mgr. Vladěna Šnoblová
Id práce:
202447
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krize|náhlá krizová událost|odolnost|coping|protektivní faktory|sociální opora
Klíčová slova v angličtině:
Crisis|sudden crisis event|resilience|coping|protective factors|social support
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá fungováním odolnosti dětí v reakci na náhlou krizovou událost. Zaměřuje se na děti do 12 let a využívá pojem náhlé krizové události jako nový konstrukt, který se vyhýbá implikaci traumatu jako nutného následku takové události, ale neopomíjí přitom její těžkost. Argumentuje poznatky o poměrech dětí, které na takovou událost reagovaly patologicky ku poměru dětí, které zůstaly odolné. Na základě studia zahraničních výzkumů pak práce vymezuje, jakým způsobem může být tato odolnost utvářena a posílena. Zaměřuje se ve svém podrobnějším popisu na jednotlivé copingové strategie a protektivní faktory, které jsou hodnoceny jako podpůrné a účinné při setkání s událostí náhlé povahy. V závěru teoretické části se práce věnuje vybraným způsobům intervencí, které tyto strategie a faktory využívají. V praktické části se práce zabývá návrhem výzkumu dětí, které se setkaly s dopravní nehodou středně těžké až těžké povahy. Za využití smíšeného výzkumného designu navrhuje zkoumat frekvenci jednotlivých copingových strategií a jejich vnímanou účinnost se speciálním zaměřením na sociální oporu jako významného faktoru a strategie zároveň. Klíčová slova: Krize, náhlá krizová událost, odolnost, coping, protektivní faktory, sociální opora
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the functioning of resilience in children’s response to a sudden crisis event. It focuses on children under 12 years and uses the concept of sudden crisis event as a new construct that avoids the implication of trauma as a necessary consequence of such event but does not neglect its difficulty. It uses for argumentation proportions of children, who have responded pathologically to such event compared to a proportion of children who have remained resilient. Based on the study of foreign research, the thesis defines how this resilience can be shaped and strengthened. In its more detailed description, it focuses on individual coping strategies and protective factors that are perceived as supportive and effective in meeting a sudden event. At the end of the theoretical part, the thesis deals with selected ways of interventions that use these strategies and factors. In the practical part the thesis suggests the research of children who encountered a traffic accident of medium to severe range. Using mixed research design, thesis suggests exploring the frequency of individual coping strategies and their perceived effectiveness with a special focus on social support as a significant factor and strategy at the same time.… Keywords: Crisis, sudden crisis event, resilience, coping, protective factors, social support
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Miková 996 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Miková 131 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Miková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Miková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladěna Šnoblová 587 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB