velikost textu

Programový vývoj České pirátské strany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Programový vývoj České pirátské strany
Název v angličtině:
Program Development of the Czech Pirate Party
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ivana Michalová
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
202438
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká pirátská strana, volební program, strana mezery, Internet, transparentnost, občanská participace
Klíčová slova v angličtině:
the Czech Pirate Party, election program, niche party, the Internet, transparency, civic participation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje vybrané programové dokumenty České pirátské strany za období 2009–2017, a to z hlediska obsahu jejich témat. Konkrétně se jedná o Stanovy a všechny v té době vytvořené volební programy. Cílem práce je zjištění, zda došlo během sledovaného období k programovému vývoji České pirátské strany. Z metodologického hlediska se jedná o obsahovou analýzu doplněnou o komparativní metodu. V práci vycházím z charakteristik teoretického konceptu niche party (strana mezery), který bude představen v rámci první, teoretické části práce. Druhá část práce se blíže věnuje metodologii. Třetí, a zároveň nejobsáhlejší část se zabývá představením pirátských stran a České pirátské strany, samotnou obsahovou analýzou vybraných programových dokumentů a následnou komparací.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses selected program documents of the Czech Pirate Party for the period 2009- 2017 in terms of content of its themes. Specifically, these are the Statute and all election programs created at that time. The aim of the thesis is to determine whether the program development of the Czech Pirate Party occurred during the monitored period. From a methodological point of view, this is a content analysis supplemented by a comparative method. The thesis is based on the characteristic of the theoretical concept of the niche party, which will be presented in the first, theoretical part of thesis. The second part of the thesis takes a closer look at methodology. The third and at the same time the most comprehensive part deals with the introduction of pirate parties and the Czech Pirate Party, the actual content analysis of selected program documents and the subsequent comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Michalová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Michalová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Michalová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 153 kB