velikost textu

Seznamování mladých lidí pomocí sociálních sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seznamování mladých lidí pomocí sociálních sítí
Název v angličtině:
Social Networks and Relationships of Young People
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Lučan
Vedoucí:
Mgr. Marie Dlouhá
Oponent:
Karel Čada
Id práce:
202436
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chování spotřebitele, identita, online seznamka, vztahy, sociální sítě, mládež
Klíčová slova v angličtině:
Consumer behaviour, Identity, Individualized society, Online dating, Relationships, Social networks, Youth
Abstrakt:
Abstrakt V závislosti na technologickém vývoji a charakteru doby, vyznačujícím se rychlostí, individualismem a křehkostí vazeb, došlo zejména mezi mladými lidmi k rozvoji navazování vztahů pomocí internetových sociálních sítí. Seznamování se již nekoncentruje pouze na specializované servery (Tinder, Badoo), ale vzhledem k rozmanitosti funkcí a množství uživatelů dochází k propojování i na běžných sítích typu Facebook nebo Instagram. Ve virtuálním prostoru však existuje riziko v odlišnostech online a offline sebeprezentace. Jedinci zde mají tendenci zvýrazňovat silné stránky, a naopak skrývat své slabiny. Vzhledem k heterogenitě společnosti navíc do prostředí vstupují lidé s odlišnými očekávanými benefity, které se odráží ve způsobu komunikace. Výzkum dané problematiky je prováděn pomocí polostrukturovaných rozhovorů s uživateli sociálních sítí ve věku mezi 20 a 30 lety. Tito lidé těží zejména z možnosti snadného výběru partnera v širokém spektru odlišných profilů bez podmínky geografické blízkosti. Za největší slabinu online seznamování považují výskyt jedinců s neodpovídající virtuální prezentací své identity. Nabytí mylného dojmu a následné odhalení fyzických i morálních odlišností může způsobit nejen zklamání, ale i nepříjemné zážitky při offline interakci. Pro předejití těmto situacím uživatelé přistupují k ověřování profilů prováděném zejména skrz internetové vyhledávače, popřípadě i databáze v zaměstnání. Z rozhovorů vyplývá, že informanti rovněž přikládají velkou váhu managementu vlastní prezentované identity. Zejména v prostředích, kde se mísí publika z různých oblastí offline života, pracují s nástroji pro ochranu soukromí.
Abstract v angličtině:
Abstract Depending on technological progress and the nature of the actual period characterised by speed, individualism and the fragility of connections, there is an expansion of establishing relations by means of Internet social sites, especially among young people. Meeting people is not concentrated on specialized serves (Tinder, Badoo) but considering the diversity of functions and the amount of users, some people contact others using common websites like Facebook or Instagram. In virtual space, there is a risk of differences between online and offline self-presentation. Individuals tend to accentuate their strong points, and hide their weak points. Regarding the heterogenity of society, the space is occupied by people who expect diverse gratifications, which are reflected in their way of communication. The research is conducted by virtue of half structured interviews with the users of social websites between 20 and 30 years old. Those people profit from the opportunity of easy selection of a partner in a wide spectrum of various profiles without the condition of geographical proximity. As the weakest point of online dating they consider the occurrence of individuals with a deceptive virtual presentation of their identity. The illusion and subsequent disclosure of physical and moral differences can cause not only disappointment but also unpleasant experiences during offline interaction. In order to prevent such situations, the users tend to verify profiles via Internet browsers, eventually occupation databases. The interviews show that informants also attach great importance to managing their own identity presentation. They work with privacy settings, especially in the areas where people from various spheres of offline life mingle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Lučan 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Lučan 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Lučan 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Dlouhá 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karel Čada 451 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB