velikost textu

Using CAPM for assessment of efficiency of managed portfolios-mutual funds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Using CAPM for assessment of efficiency of managed portfolios-mutual funds
Název v češtině:
Použití CAPM pro posouzení efektivnosti řízených portfolií-podílových fondů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Pergl
Vedoucí:
PhDr. Petr Gapko
Oponent:
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Id práce:
202435
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce testuje hypotézu, zda 30 náhodně vybraných akciových fondů překonalo systematicky trh ve sledovaném období 2003-2018. Fondy byly rozděleny do dvou skupin podle investiční strategie a zkoumány v obdobích poklesu a růstu. Teoretickým konceptem práce je Capital Asset Pricing model (CAPM), kde byl zkoumán koeficient alfa, jako ukazatel umění manažera a nákladů spojených s fondem a koeficient beta, jako ukazatel míry rizika. Klasická rovnice CAPM byla rozšířena o dummy proměnné k měření efektů spojených s různou investiční strategií a tržními podmínkami. Práce používá metodu panelových dat k odhadu parametrů rovnice prostřednictvím Pevných a Náhodných efektů. Fondy investují hlavně na americkém trhu. Jejich ceny byly přetransformovány na výnosy, jak to vyžaduje CAPM model, a srovnány s výnosy indexu S&P500. Statisticky významné výsledky potvrzují, že se koncept CAPM hodí k vyjádření vztahu mezi výnosy trhu a fondů. Výsledky ukazují, že fondy, které přijímají vyšší riziko, jsou odměněny vyšším očekávaným výnosem vyjádřeným koeficientem beta větším než jedna. Práce také ukázala, že manažeři investovali opatrněji v obdobích poklesu. Hodnoty koeficientů alfa prozradily, že manažeři fondů Large cap investovali efektivněji než manažeři Small cap. Pro další analýzu bylo doporučeno se zaměřit na výběr podílových fondů a na splnění všech ekonometrických předpokladů. Klíčová slova výkonost podílových fondů, Capital Asset Pricing model, Large cap fondy, Small cap fondy, období poklesu, období růstu, model fixních a náhodných efektů
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis tested hypothesis if 30 randomly selected equity funds outperformed the market systematically in the time period 2003-2018. Funds were divided into two groups with respect to their investment strategies (Small caps and Large caps) and were tested in periods of Bull and Bear markets. As a theoretical concept the Capital Asset Pricing model (CAPM) was used. Two parameters of its equation were tested, alpha coefficient as an indicator of managers´ skills and fund expenses and beta coefficient as an indicator of level of risk. The CAPM equation was expanded by dummy variables to measure the effects of different investment strategies and market conditions. The thesis used panel data analysis as an approach of estimation of the parameters with Fixed and Random Effects models. Funds invested mainly on the U.S. market. Their prices were transformed to fund returns as required by the CAPM model and compared with returns of S&P500. Statistically significant results confirmed that the CAPM fitted the expected relationship of market and fund returns. It showed that the funds taking higher risk were rewarded by higher expected returns expressed by beta greater than 1. It also showed that the managers invested more carefully in the periods of Bear market. Values of alphas revealed that Large cap fund managers invested more efficiently and cheaper than Small cap managers. It was recommended to focus on the selection of funds and fulfilment of all statistical assumptions in further analysis. Keywords performance of mutual funds, Capital Asset Pricing model, Large cap funds, Small cap funds, Bull market, Bear market, Fixed and Random Effects model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Pergl 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Pergl 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Pergl 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Gapko 704 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB