velikost textu

Jazykové projevy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykové projevy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Název v angličtině:
Speeches in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nicola Lužíková
Vedoucí:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Id práce:
202433
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ivan Bartoš, jazyková analýza, kvalita projevu, politický diskurz, persvaze, řečnický styl
Klíčová slova v angličtině:
Ivan Bartoš, language analysis, quality of speech, political discourse, persuasion, rhetorical style
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na kvalitu projevu Ivana Bartoše. Ta je zkoumána na základě tří projevů, které byly vybrány jako reprezentativní pro určitý typ politické řeči. Jedná se o mluvené projevy, tudíž je k práci přiložen transkripční přepis všech projevů a také seznam značek a zkratek, které při transkripci byly použity. Stěžejní částí práce je jazykový rozbor těchto projevů, který je proveden v pěti jazykových rovinách. Každá kapitola má příslušný teoretický podklad, dále je na konkrétních příkladech dokazováno, jestli se řečník drží stylové normy, nebo ne. Na konci každého rozboru jsou mezi sebou projevy porovnány, je posouzeno, jak se řečník celkově drží stylové normy řečnického projevu a jestli se v jeho řeči objevuje nějaké specifikum. V závěru práce jsou shrnuty poznatky, které provedený výzkum poskytl. Jsou uvedena specifika řečníkova projevu a je zhodnoceno, jestli se dá řečníkův projev považovat za kvalitní, či nikoliv.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the quality of speech of Ivan Bartoš. That is being examined through three speeches, which were selected as representative for a specific type of political speech. Because of their spoken nature, the transcription of those speeches is attached, as well as a list of symboles and abbreviations used in the transcription. The key section of the thesis is linguistic analysis of the speeches, which is made on five linguistic levels. Each chapter has its relevant theoretical basis, then concrete exemples show whether the speaker adheres to the stylistic norm. In the conclusion of every analysis is a comparison of the speeches, it si a determined how the speaker adheres to the stylistic norm of rhetoric in general and whether his speech has any specifics. In the conclusion of the thesis, the findings of the research are summarized, the specifics of the speakers speech are mentioned and it’s determined whether the speech of Ivan Bartoš could be considered a quality one.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicola Lužíková 748 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicola Lužíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicola Lužíková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB