velikost textu

Postoje a povědomí o daňových rájích mezi studenty FTVS UK oborů TVS a MNG

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje a povědomí o daňových rájích mezi studenty FTVS UK oborů TVS a MNG
Název v angličtině:
Attitudes and awareness of tax havens among students of Charles University in the field TVS and MNG
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Sládek
Vedoucí:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Oponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Id práce:
202431
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daňové ráje, postoje, povědomí
Klíčová slova v angličtině:
tax havens, attitudes, awareness
Abstrakt:
Abstrakt Název: Postoje a povědomí o daňových rájích mezi studenty UK FTVS oborů TVS a MNG Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit postoje a povědomí o daňových rájích mezi studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, a to konkrétně mezi oborem Tělesná výchova a sport a oborem Management tělesné výchovy a sportu, a porovnat případné rozdíly v odpovědích, které budou sesbírány na základě kvantitativního výzkumu. Přínosem práce bude zjištění, zda existuje rozdíl v postojích a povědomí o daňových rájích u studentů sportovního a ekonomického oboru a zda mají studenti vůbec zájem se o tomto problému dozvědět více. Metody: V práci je využívána metoda kvantitativního výzkumu, a to konkrétně elektronické dotazování, jehož cílem je zjistit postoje a povědomí minimálně 40 studentů z každého oboru. Soubor respondentů byl tedy určen částečně ovlivněným výběrem. Výsledky: Výzkum postojů a povědomí o daňových rájích mezi studenty dvou rozdílných oborů na UK FTVS odhalil, že studenti z oboru Management mají větší povědomí a zároveň k danému problému i negativnější postoj. Na druhou stranu studenti oboru Tělesná výchova a sport projevili větší zájem se o daňových rájích dozvědět více, a to především proto, že jejich znalosti o tomto tématu nejsou nikterak velké. Klíčová slova: povědomí, postoje, daňový ráj
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Attitudes and awareness of tax havens among students of Charles University FPES majoring in PES and MNG Target: The aim of this bachelor thesis is to find out attitudes and awareness of tax havens among students of the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University, namely between the field of Physical Education and Sport and the field of Physical Education and Sport Management and compare possible differences in answers that will be collected based on quantitative research. The contribution of this work will be to learn whether there is a difference in attitudes and awareness of tax havens among students of sports and economics and whether students are even interested in learning more about this problem. Methods: The thesis uses the method of quantitative research, namely electronic questioning, whose aim is to determine the attitudes and awareness of at least 40 students from each field. The sample of respondents was thus determined by the partially influenced selection. Results: Research on attitudes and awareness of tax havens among students of two different fields of study at Charles University FPES has shown that Management students have greater awareness and also a more negative attitude to the problem. On the other hand, students of Physical Education and Sport have shown greater interest in learning more about tax havens, mainly because their knowledge of the subject is not so great. Keywords: awareness, attitudes, tax haven
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Sládek 852 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Sládek 89 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Sládek 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Sládek 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Janák, CSc. 986 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB