velikost textu

Popírání holocaustu v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popírání holocaustu v České republice
Název v angličtině:
The Denial of Holocaust in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Elen Galstyan
Vedoucí:
Hana Kubátová, PhD.
Oponent:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Id práce:
202427
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace V své diplomové práci se zabývám popíráním holocaustu v České republice. V Evropě je revizionismus holocaustu nejvýraznější u členských států ze střední a východní Evropy. Tento fenomén je v těchto zemích stále silný, protože se dané státy nemohly kvůli působení se vzpomínkou na holocaust vyrovnat v poválečných letech kvůli komunistickému režimu. Popírání holocaustu neboli zpochybňování anebo trivializace genocidy Židů a dalších etnických a jiných skupin během druhé světové války se pojí s nárůstem antisemitismu, rasismu a xenofobie. Na rozdíl od 90. let 20. století, kdy trivializace utrpení obětí války byla doménou radikálně pravicových sil, současná situace ukazuje, že se trivializace přesunula na politickou scénu. V diplomové práci se věnuji období od konce druhé světové války do roku 2018. V první kapitole vysvětluji pojmy: historický revizionismus, popírání holocaustu, minimalizace holocaustu, trivializace holocaustu, holocaust, shoa a porajmos. Ve druhé kapitole zasadím téma do širšího tematického i historického kontextu. Třetí část je věnována devadesátým letům 20. století, kdy se začalo objevovat popírání holocaustu v České republice až do roku 2018.
Abstract v angličtině:
Annotation The master thesis focuses on the denial of holocaust in the Czech Republic. In Europe, revisionism of holocaust is most visible in member states from middle and eastern Europe. The phenomenon is very strong in these states, because they could not cope with the memory of holocaust in postwar years because of the communist regime. Denial of holocaust, or the trivialization of Jewish genocide and other ethnical groups is connected with rise of antisemitism, racism and xenophobia. During 90’s of 20th century the trivialization and the denial of holocaust was domain of radical right-wing parties, nowadays these phenomena moved to the mainstream political scene. In the thesis, I write about the era from the end of Second World War to the year 2018. The first chapter defines terms: historical revisionism, trivialization of holocaust, holocaust, shoa and porajmos. In the second chapter, I situate the topic to the context, and I explain the thematic and historical events. The third part describes the 90’s of 20th century in the Czech Republic until 2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Elen Galstyan 1012 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Elen Galstyan 267 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Elen Galstyan 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Elen Galstyan 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Kubátová, PhD. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Hana Kubátová, PhD. 152 kB