velikost textu

Komparace kampaní ANO 2011 a ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny ČR 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace kampaní ANO 2011 a ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny ČR 2017
Název v angličtině:
Comparison of Campaigns ANO 2011 and ČSSD before the Elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Martínková
Vedoucí:
Mgr. Daniel Šárovec
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
202418
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politický marketing, volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017, kampaň, hnutí ANO, ČSSD
Klíčová slova v angličtině:
political marketing, elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2017, campaign, movement ANO, ČSSD
Abstrakt:
Anotace Tato práce se věnuje volbám do PSP ČR 2017 se zaměřením na předvolební kampaně hnutí ANO a ČSSD. Práce si klade za cíl zjistit hlavní rozdíly v kampaních, které byly vedeny koaličními partnery z předchozího volebního období. Pro správné teoretické ukotvení tématu jsou v práci objasněny pojmy politická strana a politické hnutí, jejichž vymezení je podstatné pro účely této práce. Operováno je rovněž s teoretickými aspekty politického marketingu. Pro zjištění potřebných skutečností jsou předvolební agitace obou aktérů zasazeny do konceptu Daria Skrzypińského, který pojednává o čtyřech typech strategií, jež jsou v předvolebních kampaních obsaženy. Zmíněn je kontext celé předvolební situace 2017 pro srozumitelnější pochopení všech souvislostí konečné analýzy. Následné aplikování konceptu na postupy při tvorbě strategií poskytne požadované závěry na výzkumné otázky, které jsou v práci nastíněny. Analýza je provedena na všech čtyřech strategiích, které jsou v konceptu uvedeny s potřebou komunikační strategii modifikovat k aktuálním trendům politických kampaní. Závěrem jsou vykázány nejznatelnější diference v rámci komparace kampaní obou zkoumaných subjektů.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is concerned with the election to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017 focusing on the electioneering of movement ANO and ČSSD. The thesis puts the emphasis to find the distinctions in their election campaigns. For the correct understanding will be explained the contrast between the terms of political movement and political party which are significant for the aims of this work. There is also dealt with the theoretical aspects of political marketing. For the establishing the outcomes is necessary to apply the concept which was chosen for gaining the requested aims. The concept of Dariusz Skrzypiński includes four strategies which are contained in the electioneering. The context of pre-election situation is spanned for better understanding the entire coherence. Subsequent application of the concept leads to respond the questions of research. The analysis is accomplished in four strategies with the regard to modification of strategy of communication in accordance with nowadays. As an inference are the observed distinctions of both subject of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Martínková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Martínková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Martínková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Šárovec 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB