velikost textu

Violence as a Philosophical Problem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Violence as a Philosophical Problem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Erin Garrett
Vedoucí:
Janusz Salamon, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Id práce:
202409
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (N6736)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (IEPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Violence; Philosophy; Ethics and morals; Justice
Klíčová slova v angličtině:
Violence; Philosophy; Ethics and morals; Justice
Abstrakt:
Abstrakt (Czech) Liberální demokracie sedí na základech populární suverenity a hodnot rovnosti, svobody a spravedlnosti. Zatímco určitý nátlak státu je nezbytný pro udržení státní suverenity a poskytování stabilní vlády a nadměrné využívání nátlaku státu porušuje svobodu jeho občanů. Zásady újmy a přestupku poskytují hranice přijatelného nátlaku státu, ale pokud jsou tyto zákony nespravedlivě prosazovány policií jako domácí složka státní moci, pak byla porušena rovnost svobody. Vymáhání práva Spojených států nespravedlivě prosazovalo jen zákony proti černošským Američanům, což vedlo k nadměrnému zastoupení černých Američanů v policejní brutalitě a zabíjení. Implicitní hrozba policejní brutality proti černošským Američanům omezuje jejich svobodu pod úroveň definovanou zásadami škod a přestupků. Nerovnoměrná svoboda mezi černými a bílými Američany způsobuje potenciální nedostatek rovnoprávné účasti v politickém životě, což podporuje nerovnováhu mezi rasami. Proto by mělo být americké prosazování práva považováno za hrozivou překážku pro udržení zdravé liberální demokracie ve Spojených státech. Klíčová slova: liberální demokracie, svoboda, státní nátlak, policie, Spojené státy
Abstract v angličtině:
Abstract Liberal democracies sit on a foundation of popular sovereignty and the values of equality, liberty, and fairness. While some coercion by the state is necessary in order to maintain state sovereignty and provide a stable government, and excessive use of state coercion violates the liberty of its citizens. The harm and offense principles provide the boundaries of acceptable state coercion, but if these laws are unfairly enforced by police as the domestic arm of state authority, then the equality of liberty has been violated. United States’ law enforcement has unfairly enforced just laws against black Americans, resulting in black Americans’ overrepresentation in police brutality and killings. The implicit threat of police brutality against black Americans limits their liberty below that defined by the harm and offense principles. The unequal liberty between black and white Americans causes a potential lack of equal participation in political life, furthering an imbalance between races. Therefore American law enforcement should be considered a threatening obstacle to maintaining a healthy liberal democracy in the United States. Keywords: liberal democracy, liberty, state coercion, police, United States Range of thesis: 90,458 characters
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Erin Garrett 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Erin Garrett 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Erin Garrett 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Janusz Salamon, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Janusz Salamon, Ph.D. 151 kB