velikost textu

Metodologický pohled na měření (anti)imigračních postojů (kvalita měření se zaměřením na jeho ekvivalenci)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodologický pohled na měření (anti)imigračních postojů (kvalita měření se zaměřením na jeho ekvivalenci)
Název v angličtině:
Measurement of (anti)immigration Attitudes from the Methodological Perspective. Quality of Measurement with the Special Focus on Measurement Equivalence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Šarapatková
Vedoucí:
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Oponent:
PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup
Id práce:
202407
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
(anti)imigrační postoje, měření, kvalita dat, ekvivalence měření, škála, více skupinová konfirmační faktorová analýza, strukturální modelování, celková chyba měření/šetření, výběrové šetření
Klíčová slova v angličtině:
(anti)immigration attitudes, measurement, data quality, measurement equivalence, measurement invariance, scale, multi-group confirmation factor analysis, structural modelling, TSE, survey
Abstrakt:
Abstrakt Možnosti, které máme k dispozici v dnešním světě, se vyvíjí stále rychleji a svět se proměňuje přirozeně spolu s těmito změnami. Výrazně tento vývoj pozorujeme v otázce světového pohybu obyvatelstva, které ke dnešnímu dni dosáhlo změn zásadního rozsahu jak ekonomického či politického, tak sociálního. Dnešní tolik diverzifikovaná podoba migrace, která ztratila svou transparentnost, kterou oplývala dříve, je velmi aktuálním a diskutovaným tématem současnosti téměř celého světa. Vzhledem k této významnosti tématu migrace se stává čím dál tím častěji předmětem výzkumu a mnohých výběrových šetření. Jednou z nejčastěji zkoumaných oblastí v rámci této problematiky jsou postoje jedinců k imigraci a především k imigrantům, které jsou často zkoumány ve spojitosti s příčinami, které mohou konkrétní postoje ovlivňovat. Vzhledem k tomuto mezinárodnímu dosahu tématu tyto postoje často šetří mezinárodní výzkumy či výzkumy národní, které však data z mezinárodních šetření přebírají. Napříč evropskými státy existuje jasná nejednota v postojích obyvatel jednotlivých států k imigraci a především samotným příchozím. Vzhledem k této povaze výzkumů zkoumajících postoje obyvatel k imigrantům je důležité se věnovat kvalitě daného měření, které se stává v perspektivě mezinárodních výzkumů značně komplexnější. Je třeba brát v potaz provázanost dílčích chyb, které se v rámci výzkumného šetření objevují, ale především je pro tyto výzkumy zásadní otázka ekvivalence čili srovnatelnosti dat/měření. To znamená, že v případě je-li náš zkoumaný vzorek pestrý a obsahuje skupiny, které jsou odlišné, jako je tomu v případě mezinárodních výzkumů a odlišných zemí a kultur, je třeba si klást otázku, zda měření poskytuje data, která jsou následně srovnatelná, zda je měření ekvivalentní. Jinými slovy lze říci, že je žádoucí, aby byl daný měřící nástroj aplikovatelný ve všech skupinách a změřil ekvivalentní data. Jedním z nejvýznamnějších, zda ne nejvýznamnějším, nástrojem, který měří (anti)imigrační postoje, je vyvinut a měřen v prostředí instituce European Social Survey. Analýza ekvivalence měření tohoto instrumentu, která byla provedena prostřednictvím více skupinové konfirmační faktorové analýzy, demonstruje, že vybraná škála je ekvivalentní, přestože ne všechny položky jsou stejně ideálně vnímány respondenty. To znamená data o postojích obyvatel ČR k imigrantům (na základě vybraných položek) lze vzhledem k potvrzení dobré srovnatelnosti měření použít a dále interpretovat s oporou dobré kvality těchto dat.
Abstract v angličtině:
Abstract Opportunities that we have in today's world are sharply evolving, and the world is changing all together with these changes. This development is noticeably observed within the topic of global movement of (not only) population, which has changed fundamentally, both economically, politically and socially. Today's so much diversified form of migration, which has lost its transparency it used to has, is a very up to date and debated topic currently almost all over the world. Because of high importance of the topic “migration” it is often subject of research and number of surveys. One of the most examined area within the topic migration is attitudes of people towards immigration and immigrant, oftentimes together with investigating cause leading to particular attitude. Due to the international reach of the topic, these attitudes are often subject of cross-national research or national research, which, however, use data from international surveys. There is a clear disparity across European states in these attitudes towards immigration and, above all, the immigrants themselves. Given this nature of cross-national surveys measuring attitudes towards immigrants, it is important to focus on the measurement quality, which is becoming increasingly complex in the perspective of international research. It is necessary to take into account the interdependence of partial errors that appear in surveys, but above all focus on the question of equivalence (comparability) of data / measurement is crucial for this kind of studies. It means that if our sample is varied and contains different groups, as is the case with international research and different countries and cultures, the main question is whether the measurements provide data that are comparable, whether the measurement is equivalent. In other words, it is desirable that a given measuring tool is applicable in all groups and measure equivalent / comparable data. One of the most important, if not the most important, tools to measure (anti) immigration attitudes in Europe is developed and measured within the European Social Survey. The analysis of measurement equivalence of this instrument by means of MGCFA demonstrates that the selected scale is equivalent, although not all items are equally ideally perceived by respondents. This means data on attitudes of Czech citizens towards immigrants (based on selected items) can be used and further interpreted with the support of good quality of these data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Šarapatková 2.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Anna Šarapatková 770 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Šarapatková 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Šarapatková 352 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 152 kB