velikost textu

Právní úprava ochrany želv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava ochrany želv
Název v angličtině:
Turtle and Tortoise Protection Legislation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Samanta Trejbalová
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Id práce:
202401
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní úprava, ochrana, želvy
Klíčová slova v angličtině:
Legislation, Protection, Turtle and tortoise
Abstrakt:
Právní úprava ochrany želv Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou ochrany želv v pramenech mezinárodního práva, českou právní úpravou chovu želv v zajetí a právní úpravou ochrany biodiverzity před želvami jako nepůvodními či invazními druhy. Cílem práce je popsat a analyzovat právní úpravu ochrany želv a v případě závěru, že je úprava v některých oblastech nedostatečná, učinit návrhy de lege ferenda. Dalším cílem je popsat právní úpravu ochrany biodiverzity v situaci, kdy je některý druh želv v postavení nepůvodního, popř. invazního druhu. První část obsahuje věcný úvod do problematiky. Je zde uvedeno biologické zařazení želv, význam želv pro ekosystém a zdroje ohrožení. Druhá část se zabývá právní úpravou ochrany želv v obecných úmluvách na ochranu přírody – globálních i regionálních. V první kapitole jsou uvedeny globální úmluvy, které jsou dále rozděleny na Úmluvu o biologické rozmanitosti, úmluvy na ochranu stanovišť a úmluvy s druhovým předmětem ochrany. V druhé kapitole jsou uvedeny regionální „pevninské“ úmluvy. Třetí část se věnuje specifikům právní úpravy ochrany mořských želv. Nejprve jsou rozebrána relevantní ustanovení UNCLOS, poté prameny práva, v nichž jsou želvy v postavení migrujících druhů a specifika CITES pro mořské želvy. Také je k ochraně mořských želv jako druhů ohrožených mezinárodním obchodem uveden případ „Shrimp-Turtle“. Dále tato část obsahuje úpravu v regionálních „mořských“ protokolech a Meziamerické úmluvě o mořských želvách. Ve čtvrté části je rozebrána česká právní úprava chovu želv v zájmových chovech a chovu v zoologických zahradách. Závěr této části se věnuje problematice želv v postavení nepůvodního, respektive invazního druhu. K tomu uvedena právní úprava obsažená v pramenech mezinárodního práva a práva Evropské unie. Analýzou právní úpravy bylo zjištěno, že za nedostatečnou lze považovat ochranu mořských želv v oblasti volného moře nebo mezinárodně právní ochranu ohrožených želv v jihovýchodní Asii. Ochraně želv by také pomohla větší osvěta a aktivní pomoc místním obyvatelům, kteří se dopouští nelegálních činností v souvislosti s želvami, v nalézání jiných forem obživy.
Abstract v angličtině:
Turtle and Tortoise Protection Legislation Abstract The thesis focuses on turtle and tortoise protection in international law, Czech legislation on breeding turtles in captivity, and legislation concerning protection of biodiversity against turtles as alien or invasive species. The objective is to describe and analyse turtle protection legislation and if concluded that the legislation is not sufficient, make proposals de lege ferenda. Another objective is to describe biodiversity protection legislation in a situation when a turtle species is in a position of alien or invasive species. The first part contains introduction to the matter considered. It includes biological classification, the importance of turtles for ecosystems, with special focus on sea turtles, and threats to turtles, again with special focus on sea turtles. The second part focuses on turtle protection in general agreements on nature protection – global and regional. In the first chapter, there are global agreements which are then divided to The Convention on Biological Diversity, agreements on protections of habitat, and agreements on species protection. In the second chapter, there are regional “land” agreements listed. The third part concentrates on specifics of sea turtle legislation. At first, relevant parts of UNCLOS are mentioned. Then sources of law in which the turtles are in a position of migratory species and specifics of CITES for the sea turtles. Also, in regards of the protection of sea turtles as species which are threatened by international business, the Shrimp-Turtles case is mentioned. Finally, this part contains regional “sea” protocols and Inter-American Convention. In the fourth part, Czech legislation on turtle breeding and on keeping in zoos is described. The end of this part focuses on threat of turtles as alien, or invasive, species. Legislation in sources of international law and European law is described. After the analysis of the legislation, the following conclusions were reached. The protection of sea turtles on the high seas and the protection of engaged tortoise and turtle in international law in South-East Asia can be considered as insufficient. Better education of the public and attempt to help local people who are involved in illegal activities related to turtles to find would also be beneficial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Samanta Trejbalová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Samanta Trejbalová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Samanta Trejbalová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB