velikost textu

Racism and New Dimensions of Projecting the Multicultural Experience in Contemporary British Drama

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Racism and New Dimensions of Projecting the Multicultural Experience in Contemporary British Drama
Název v češtině:
Rasismus a Nové Rozměry Zobrazování Multikulturní Zkušenosti v Současném Britském Dramatu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Chada Hennawi
Vedoucí:
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Id práce:
202399
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
současné britské divadlo|multikulturalismus|rasa|rasismus|britská identita|národní identita|Roy Williams|debbie tucker green|Tanika Gupta
Klíčová slova v angličtině:
contemporary British theatre|multiculturalism|race|racism|Britishness|national identity|Roy Williams|debbie tucker green|Tanika Gupta
Abstrakt:
Rasismus a Nové Rozměry Zobrazování Multikulturní Zkušenosti v Současném Britském Dramatu. Práce Rasismus a nové zobrazování multikulturní zkušenosti v současném britském dramatu analyzuje multikulturalismus v dnešní Velké Británii a zkoumá jeho hranice v dílech některých současných černošských a asijských autorů, jak např. Roy Williamse, debbie tucker green a Taniky Gupty. Práce těchto dramatiků artikulují soubor zkušeností, které reflektují obraz dnešních problémů s předsudky a násilím ve Velké Británii. Williams, Gupta a green představují nové přístupy k multikulturní Británii, týkající se otázek rasismu, diskriminace, zločinů spáchaných nožem, a vrhají nové světlo na krutý rasistický svět z „bílé a černé“ perspektivy. Znovu tak promýšlí otázky identity, britství, sociální problematiky a mezinárodních vztahů z nových perspektiv. Druhá kapitola se zabývá knihami Sing Yer Heart Out for the Lands (2002), Sucker Punch (2010) a The No Boys Cricket Club (1996) od Roye Williamse. Williams uvádí na scénu sport v celé jeho komplexnosti jako bohatou půdu pro úvahy týkající se rasismu, etnické přináležitosti, nacionalismu a identity. Vytváří obraz konfliktu mezi etnickými komunitami v multikulturním prostoru a zvýrazňuje tento konflikt v jeho širším kontextu. Třetí kapitola rozebírá knihy White Boys (2008) a Sugar Mummies (2006) Taniky Gupty. V obou se reflektuje zmizení stabilní a homogenní anglické identity v multikulturním prostoru. Gupta se zaměřuje na napětí mezi černými a bílými v širším kontextu, aby zkoumala rasismus ze zcela jiného úhlu. Jádrem přijetí do jedné z vybraných komunit je pak nikoli bílá barva, ale právě černá. Čtvrtá kapitola probírá problematiku násilí, zejména kriminalitu páchanou noži, jako důsledek rasismu. tucker green přesahuje lokální témata směrem ke globálnímu rasismu a humanitárním krizím v zemích třetího světa. Hry stoning mary (2005) a random (2008) od tucker green vyslovují ztracené naděje a úzkost rodin, které se staly obětí rasismu kvůli etnické příslušnosti, ze zcela odlišné perspektivy. Williams, Gupta a green úspěšně rozebírají nekonvenční pohled na rasismus a jeho dalekosáhlé souvislosti na jevišti. Vzali si za úkol ukazovat lidi bez ohledu na jejich etnický původ pomocí zapojení moderních sociálních problémů rasy, bigotnosti, násilí a multikulturalismu na divadelním jevišti a nikoli na stránkách médií. Tím vedou k lepšímu pochopení problému a k boření „čtvrté zdi“ v zábavě a k vytvoření „tolerantnější Británie“ pro všechny kultury žijící ve Velké Británii.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis Racism and New Dimensions of Projecting the Multicultural Experience in Contemporary British Drama analyzes multiculturalism in contemporary Britain and questions its discursive boundaries through the works of some black and Asian contemporary playwrights such as Roy Williams, debbie tucker green and Tanika Gupta. The works of these playwrights articulate a set of experiences that reflects an image of the contemporary issues of bigotry and violence in Britain. Williams, Gupta and green present new approaches on the multicultural Britain concerning the issues of racism, discrimination and knife crime, shedding light on the cruelly racist world from the ‘white and black’ perspectives. Rethinking the questions of identity, Britishness, social agency and national affiliation from new proportions. The second chapter Roy Williams’s Sing Yer Heart Out for the Lads (2002), Sucker Punch (2010) and The No Boys Cricket Club (1996). Williams stages sport in all its complexity as a rich ground for contemplating the issues of racism, belonging, nationalism and identity. He portrays an image of the conflict among the ethnic communities in a multicultural space, highlighting that conflict in its larger context. The third chapter discusses Tanika Gupta’s White Boy (2008) and Sugar Mummies (2006). Both of which reflect the disappearance of a stable, homogenous English identity in a multiracial space. Gupta focuses on the tension between ‘black’ and ‘white’ in its larger context to explore racism from a completely different angle. The centre of being accepted in one of the selected communities is not white, but black. The fourth chapter centres on the issue of violence, in particular knife crime, which is a consequence of racism. tucker green transcends the local themes to discuss global racism and the humanitarian crisis in the third world. green’s plays stoning mary (2005) and random (2008) articulate the shattered hopes and anxieties of the victims’ families concerning the issues of racism and belonging from a profound different perspective. Williams, Gupta and green successfully tackle unconventional presentations of racism and its far-sighted consequences on stage. They have taken the task of presenting the people despite their ethnic backgrounds as a means of bringing the contemporary societal problems of race, bigotry, violence and multiculturalism, out of the newspapers and onto the stage. Raising greater awareness, and breaking down that “fourth wall” of entertainment towards creating a “more tolerant Britain” for all cultures living in Britain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Chada Hennawi 422 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Chada Hennawi 210 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Chada Hennawi 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Chada Hennawi 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Nováková, CSc. 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB