velikost textu

Chinese Foreign Aid and Investment in Central Asia: Implications on Sino-Russian Relations from a Geopolitical Perspective

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chinese Foreign Aid and Investment in Central Asia: Implications on Sino-Russian Relations from a Geopolitical Perspective
Název v češtině:
Čínská zahraniční pomoc a investice ve Střední Asii: Důsledky pro vztahy mezi Čínou a Ruskem v geopolitické perspektivě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Carter Oswood
Vedoucí:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Id práce:
202397
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Geopolitická studia (GPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá zkoumáním zahraničních investičních aktivit v Číně, obchodu a vládou sponzorovaných investičních aktivit ve střední Asii od roku 2001 do roku 2014, a pokouší se nalézt odpověď na otázku, zda v důsledku toho nastaly nějaké důsledky pro čínsko-ruské vztahy. Vzhledem k tomu, že Čína pokračovala v trvalém hospodářském růstu, její výdaje na rozvojové projekty se na mezinárodní úrovni začaly zvyšovat. Tato práce se pokouší analyzovat velikost a rozsah finančních toků z Číny do Střední Asie, aby zjistila, zda ovlivnila čínsko-ruské vztahy s využitím teoretického rámce geoekonomie, který předložil Edward Luttwak a zpřesnil Blackwill & Harris. Pro pochopení čínské a ruské zahraniční pomoci, je třeba věnovat se jejich obchodním a investičním strukturám jak v historii, tak i v současnosti, protože ani jeden z nich není členem OECD a jako takový se neřídí přísnými definicemi toho, co přesně představuje zahraniční pomoc. Středoasijské republiky Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu tvoří geo-strategický region, kde každý jednotlivý stát disponuje obrovským zdrojovým potenciálem, o nějž jeví zájem celý svět. Vzhledem k tomu, že domácí poptávka Číny po energii překračuje její produkční schopnosti, vyžadují její národní zájmy přístup k novým zdrojům. Potenciální geopolitické důsledky prohloubení hospodářských vazeb se středoasijskými republikami, které jsou do značné míry uznány za součást ruské sféry vlivu, si proto zaslouží pozornost.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines China’s foreign aid, trade and government-sponsored investment activities in Central Asia from 2001 to 2014, asking and answering the question if any implications on Sino-Russian relations occurred as a result. As China continued to experience sustained economic growth, its development disbursements internationally began to expand as well. This work attempts to analyze the size and scope of these disbursements from China into Central Asia to see if it has impacted Sino-Russian relations utilizing the theoretical framework of geoeconomics put forth by Edward Luttwak and refined by Blackwill & Harris. Understanding the trajectory of Chinese and Russian foreign aid, trade and investment structures historically and contemporarily allows for a clear understanding of both nations’ approach as neither actor is a member of the OECD and as such does not adhere to rigid definitions of what constitutes as foreign aid or other. The Central Asian Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan comprise a geostrategic region, with each individual state endowed with tremendous resource potential that remain in global demand. As China’s domestic demand of energy surpasses its supply, it will seek new outlets to further its national interests. The potential geopolitical implications of deepening economic ties with the Central Asian Republics that are largely recognized as being under Russia’s sphere of influence is worthy of further understanding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Carter Oswood 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Carter Oswood 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Carter Oswood 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 858 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 151 kB