velikost textu

Psychologické aspekty komunikace mezi lékařem a pacientem v kontextu poskytované péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty komunikace mezi lékařem a pacientem v kontextu poskytované péče
Název v angličtině:
Psychological aspects of communication between doctor and patient in context of provided healthcare
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Vecánová
Vedoucí:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
202396
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace|vztah lékař-pacient|lékařská praxe|komunikační trénink|postoje
Klíčová slova v angličtině:
communication|doctor-patient relationship|medical practice|training in communication|attitudes
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikace mezi lékařem a pacientem. Teoretická část je, po stručném úvodu věnovaném komunikaci obecně, zaměřena na specifika komunikace mezi lékařem a pacientem, dále se věnuji faktorům, které komunikaci mohou ovlivnit, poté vybraným tématům spojeným s komunikací a poslední kapitola je věnována krátkému shrnutí výzkumů, které se zabývají výukou komunikačních dovedností lékařů a jejím efektem. V empirické části práce jsem pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjišťovala názory, postoje a zkušenosti lékařů týkající se komunikace s pacientem. Z výzkumné studie vyplynulo, že všichni lékaři z vybraného vzorku považovali komunikaci s pacientem za důležitou součást své práce (i když se lišili v míře, do jaké jí důležitost připisovali). Tomu odpovídalo i zjištění, že popis „dobrého lékaře“ a „dobré komunikace“ se z velké části překrýval. Za významné zjištění také považuji fakt, že téměř všichni respondenti považovali pregraduální výuku komunikace za nepřínosnou, přičemž se zdá, že hlavním důvodem bylo jejich subjektivní vnímání tohoto předmětů jako nedůležitého. Dále se ukázalo, že některé překážky v komunikaci, často zmiňované pacienty, jsou nepříjemně vnímány i samotnými lékaři (například časový stres, nedostatek klidu na rozhovor), významnou překážkou v komunikaci byly také vlastní hranice lékaře. Všichni lékaři si byli vědomi vlivu své komunikace na pacienta - největší význam přikládali způsobu, jakým sdělují informace, v jejich výpovědích se naopak neobjevila role kladení otázek. Klíčová slova: komunikace, vztah lékař-pacient, lékařská praxe, komunikační trénink, postoje
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis focuses on issues of communication between doctor and patient. After a brief introduction of communication in general, the theoretical part focuses on the specifics of doctor-patient communication. It then deals with different factors that influence communication and selected topics connected to communication. The last chapter summarizes several studies focusing on communication training of doctors and its effect. In the empirical part, the semi-structured interviews were used to explore opinions, attitudes and experiences of doctors concerning their communication with patients. The results suggest, that doctors perceive communication with patients as an important part of their work (even though they differ in the amount of importance they attribute to communication). In accordance with this finding is the fact, that the description of a „good doctor“ and „good communication“ were quite similar. Almost all respondents considered the undergraduate training in communication as useless, suggesting that the main reason may be the perceived unimportance of this subject at medical school. Some of the communication barriers generally seen by the patients were also seen as important by the doctors (such as time pressure or lack of privacy while consulting with patients), important communication barrier for doctors were also their own limits. All doctors were well aware of the influence of their communication on patients, they perceived as the most important the way of giving information, they did not mention the role of asking questions. Keywords: Communication, doctor-patient relationship, medical practice, training in communication, attitudes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Vecánová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Vecánová 126 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Vecánová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Vecánová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 616 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 154 kB