velikost textu

Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu
Název v angličtině:
Subordinated bonds as a Tier 2 capital instrument
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Fiala
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
202390
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bankovní regulace, podřízený dluhopis, Tier 2 kapitál
Klíčová slova v angličtině:
bank regulation, subordinated bonds, Tier 2 capital
Abstrakt:
Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu Abstrakt Tato rigorózní práce s tématem „Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu“ se zabývá bankovní regulací a způsoby, jak tuto bankovní regulaci splnit. Konkrétněji zda a jak je možné naplnit jeden z požadavků kapitálové přiměřenosti, kterým je požadavek na Tier 2 kapitál. Po úvodu do rigorózní práce a objasnění vědeckých metod práce autor mapuje vývoj kapitálové přiměřenosti jako jeden z páteřních požadavků současné bankovní regulace. Tento historický vývoj je dáván do souvislostí s tím, co vždy bylo hnací silou tohoto vývoje – ať se jednalo o globalizaci v oblasti bankovnictví až po specifika finanční krize v roce 2008. Na tomto základě je pak objasněna současná bankovní regulace se zaměřením na požadavek Tier 2 kapitálu. Tato problematika je dále doplněna kapitolou čistě ekonomického charakteru, jež vysvětluje důvody, které vedou ke vzniku regulace, a cíle, jež tato regulace zamýšlí dosáhnout. Konkrétně jde o teoretický model dokonalé konkurence a jednotlivá selhání trhu, přičemž pochopení těchto selhání je klíčem k dobře promyšlené regulaci. Jelikož banky v praxi často vyjadřují negativní postoje k sílící regulaci, s kterou se musí vyrovnávat na denní bázi, cílem této práce bylo analyzovat jeden z těchto požadavků a prozkoumat, jakým způsobem ho lze nejlépe dosáhnout. Jelikož již praxe ukázala, že podřízené dluhopisy mohou naplňovat znaky Tier 2 kapitálu, bylo jasné, že tento finanční nástroj je potřeba více prověřit. V průběhu práce bylo analyzováno, jakým způsobem lze podřízené dluhopisy emitovat a jaká specifika musí být splněna, aby bylo možné tyto dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu započítat. Cílem práce bylo mimo jiné i poskytnout ucelený a komplexní obraz této problematiky, nastínit na praktickém příkladu, jak naplnit jeden z požadavků bankovní regulace, a konečně odpovědět na vědecké otázky, které si autor stanovil v úvodu práce. Klíčová slova: bankovní regulace, podřízený dluhopis, Tier 2 kapitál
Abstract v angličtině:
Subordinated bonds as a Tier 2 capital instrument Abstract This rigorous thesis the topic of which is “Subordinated bonds as a Tier 2 capital instrument” elaborates on bank regulation and possible ways of how to comply with it. Specifically, whether it is possible (and how) to meet Tier 2 capital requirement as one of the requirements of capital adequacy. Following the introduction to this rigorous thesis and setting forth the scientific methods of work the author follows a development of capital adequacy as one of the core requirements of the current bank regulation. This historical development has been put into conjunction with the leading feature of this development – whether it was a globalisation of banking services or specificities of 2008 financial crisis. The Tier 2 capital requirement is explained on this background. This topic is completed with the purely economic chapter that elaborates and explains reasons of financial regulation and goals that the financial regulation tends to accomplish. To be specific, it concerns the theoretical model of perfect competition and particular market failures. The understanding of market failures is a key to the well-drafted financial regulation. While banks tend to complain about the amount of regulation they need to comply with on a daily basis, the goal of this thesis was to analyse one of the requirements and research the way of meeting this requirement. Given that the practice experienced that subordinated bonds can be qualified as Tier 2 capital, it became inevitable to research more into detail this financial instrument. Throughout this thesis, the author analysed ways of issuance of subordinated bonds and features that the issuance must have so that these subordinated bonds can be qualified as Tier 2 capital instrument. The goal of this thesis was among other things to provide a complex and complete analysis of this topic, present on a practical example how to comply with one of the requirements of bank regulation and finally to respond to scientific questions stated in the introduction of this thesis. Key words: bank regulation, subordinated bonds, Tier 2 capital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Fiala 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Fiala 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Fiala 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB