velikost textu

L’emploi pragmatique de diminutifs en français

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
L’emploi pragmatique de diminutifs en français
Název v češtině:
Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině
Název v angličtině:
Pragmatic meaning of diminutives in French
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Jandeková
Vedoucí:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Id práce:
202386
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
deminutiva|pragmatika|mluvní situace|oslovení|jazykový korpus
Klíčová slova v angličtině:
diminutives|pragmatics|speech situations|apostrophe|linguistic corpora
Abstrakt:
Klíčová slova: deminutiva, oslovení, pragmatika, mluvní situace, jazykový korpus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnějš í vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumá me, jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto pragmatické situace vyjádřeny.
Abstract v angličtině:
Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master’s thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particula r with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi’s model, this thesis accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech situations and lover-centered speech situations. The master’s thesis focuses on affected apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which diminutives are employed in those speech situations and what the other ways to express the pragmatic meaning are.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Jandeková 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Jandeková 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Jandeková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Jandeková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 691 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB