velikost textu

Didaktické zpracování reklamních spotů ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické zpracování reklamních spotů ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Didactic utilization of advertisement videos in Czech foreign language teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Zahornadská
Vedoucí:
PaedDr. Ilona Kořánová
Oponent:
Mgr. Kateřina Šormová
Id práce:
202361
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeština jako cizí jazyk|komunikační metoda|reklama|reklamní spot|učebnice češtiny pro cizince|video ve výuce|výukové materiály
Klíčová slova v angličtině:
Czech as a foreign language|communicative language teaching|advertisement|advertisement video|textbooks of Czech for foreigners|video in teaching|learning materials
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem diplomové práce Didaktické zpracování reklamních spotů ve výuce češtiny jako cizího jazyka je poukázat na doposud nízkou frekvenci zařazení audiovizuálních prostředků určených ke komerčním účelům do jazykové výuky. V teoretické části jsou představeny základní principy a postupy komunikační metody. Vysvětlena je role videa v jazykové třídě i výběr vhodného audiovizuálního materiálu pro výuku. Jsou navrženy konkrétní aktivity začleňující video do vyučování. Dále jsou definovány reklamní texty, prostor je věnován také reklamě samotné a zásadám pro tvorbu pracovních listů. Náplní praktické části je obsahová analýza současných učebnic češtiny jako cizího jazyka, která mapuje práci s videem, respektive reklamními spoty. Následně jsou představeny čtyři sady výukových materiálů pro jazykové úrovně A1, A2, B1 a B2 dle SERR, které byly testovány lektory češtiny pro cizince prostřednictvím dotazníkového šetření a krátkých rozhovorů v různých typech skupinové výuky. Získaná data byla dále vyhodnocena. Respondenti se rovněž vyjádřili k otázce, jak často během svých lekcí realizují aktivity zahrnující video, čímž byla potvrzena hypotéza o minimálním využití audiovizuálních prostředků ve výuce češtiny pro nerodilé mluvčí.
Abstract v angličtině:
Abstract: The subject of the diploma thesis Didactic utilization of advertisement videos in Czech foreign language teaching is to point out the low integration of commercial audiovisual material into the language teaching. Fundamental principles and processes of communicative approach are presented in the theoretical part. The thesis then follows up with the role of video in the choice of proper audiovisual material. Concrete activities for video inclusion in learning are proposed. Advertisement texts are defined next, space is also given to the advertisement itself and guidelines for creating learning materials. The practical part is dedicated to analyse content of current textbooks of Czech language for foreigners which shows the work with video, respectively advertisement videos. Consequently, four lessons for language levels A1, A2, B1, B2 according to CEFR were presented and distributed to Czech foreign language teachers. Materials were tested in various types of teaching groups by means of a questionnaire survey and short interviews and then the acquired data were evaluated. Respondents also expressed how often they perform video-based activities, confirming the hypothesis about minimal use of video in Czech language courses for non- native speakers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Zahornadská 50.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Zahornadská 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Zahornadská 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ilona Kořánová 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Šormová 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 152 kB