velikost textu

Unplugged aktivity pro rozvoj informatického myšlení v rámci zájmového vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Unplugged aktivity pro rozvoj informatického myšlení v rámci zájmového vzdělávání
Název v angličtině:
Unplugged activities for development of computational thinking in the context of non-formal education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Lhoťanová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Vaňková
Id práce:
202360
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika (N IT-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
unplugged aktivity, informatické myšlení, algoritmické myšlení, zájmové vzdělávání, letní táborová činnost, hra
Klíčová slova v angličtině:
unplugged activities, computational thinking, algorithmic thinking, non-formal education, summer camp activity, game
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje informatického a algoritmického myšlení v prostředí neformálního vzdělávání, konkrétně v podmínkách letní táborové činnosti, která je jednou z forem zájmového vzdělávání. Prostřednictvím pedagogického experimentu ověřuje, zda lze rozvíjet informatické myšlení účastníků tábora zařazením unplugged aktivit do programové náplně. V rámci teoretické části jsou charakterizovány koncepty informatického a algoritmického myšlení a její součástí je také představení unplugged metodiky. Praktická část vyhodnocuje pedagogický terénní experiment, pro jehož potřeby byly vytvořeny 3 soubory unplugged aktivit a 2 sady testovacích nástrojů. Experiment proběhl v rámci dvou letních pobytových táborů pro děti od 9 do 18 let, které byly pro potřeby testování rozděleny do dvou věkových kategorií. V rámci experimentu bylo zjištěno, že podmínky letní táborové činnosti umožňují zařazení unplugged aktivit, které představují metodu umožňující rozvoj informatického myšlení účastníků tábora. Ukázalo se však, že aktivity mají vliv pouze na účastníky, kteří při nich vykazují větší míru participace a zájmu o předložený problém, což jsou typicky starší děti. KLÍČOVÁ SLOVA unplugged aktivity, informatické myšlení, algoritmické myšlení, zájmové vzdělávání, letní táborová činnost, hra
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the development of computational and algorithmic thinking in a non-formal education setting, specifically in the conditions of a summer camp activity, which is one of the forms of non-formal education. The thesis verifies by the pedagogical experiment whether it is possible to develop the computational thinking of camp participants, when unplugged activities are included in the programme content. The theoretical part defines the concepts of computational and algorithmic thinking. It also includes property of unplugged methodology. The practical part evaluates the pedagogical field experiment for which 3 sets of unplugged activities and 2 sets of test tools were created. The experiment took place during two summer camp for children from 9 to 18 years old, who were divided into two age groups for testing purposes. In pursuance of the experiment it was found out that the conditions of summer camp activity allow the inclusion of unplugged activities, which represent a method enabling the development of the computational thinking of the camp participants. Though it emerged that these activities have a bearing only on the participants who are more active during these activities and who are more interested in them. KEYWORDS unplugged activities, computational thinking, algorithmic thinking, non-formal education, summer camp activity, game
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Lhoťanová 3.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Anna Lhoťanová 28.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Lhoťanová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Lhoťanová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vaňková 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB