velikost textu

Vliv hiporehabilitace na grafomotoriku u dětí s handicapem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv hiporehabilitace na grafomotoriku u dětí s handicapem
Název v angličtině:
Influence of hiporehabilitation on graphomotorics of children with handicap
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ketrin Jedličková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Nováková, DiS.
Id práce:
202344
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hiporehabilitace|grafomotorika|jemná motorika|hrubá motorika|kontaktní terapie|aktivity s využitím koní|hipoterapie
Klíčová slova v angličtině:
hiporehabilitacion|grafomotorics|fine motorism|gross motorism|contact therapy|activities using horses|hippotherapy
Abstrakt:
Tato bakalářská práce cílila na objasnění dvou základních zjištění, a to zda má hiporehabilitace vliv na rozvoj grafomotoriky u jednotlivých klientů s handicapem a zda rozvoj hrubé a jemné motoriky v rámci podstupované hiporehabilitace má vliv na grafomotoriku u pozorovaných klientů. Výzkum byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dělená do několika kapitol vysvětlila veškerou terminologii a teorii potřebnou k navazující části praktické. Analýza grafomotoriky u jedinců s handicapem byla uskutečněna pomocí vybraných testů grafomotorické úrovně – vždy byl předložen test nápodoby obrazců, k tomu přidány další 2 testy grafomotorické úrovně. Zpracování testů proběhlo vždy po hiporehabilitační jednotce na zádi koně s dostatečným časem na zpracování. Testy byly vypracovány tužkou nebo pastelkami, výběr barev byl ponechán na dítěti. Testy byly provedeny ihned po první terapii a následně po uplynutí každé desáté terapie po dobu 9 měsíců. Testy byly vždy analyzovány a popsány podle tabulky. Na konci šetření proběhlo porovnání prvního a posledního testu a vyhodnocení vývoje grafomotorických funkcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis aimed to clarify two basic findings, whether the hiporehabilitation has an impact on the development of graphomotorics for individual clients with disabilities and whether the development of gross and fine motor skills within the undergoing hiporehabilitation has an influence on the graphomotorics of the observed clients. The research was divided into theoretical and practical part. The theoretical part divided into several chapters explained all the terminology and the theory needed for the following practical part. Analysis of graphomotorics of handicapped individuals was performed using the selected tests of graphomotorics levels - the test based on imitating of patterns was always presented, 2 additional tests of graphomotorics levels were used. Tests were always performed after hiporehabilitation unit on the back of the horse with sufficient time for processing. Tests were drawn with a pencil or crayons, the choice of colors was left to the child. Tests were performed immediately after the first therapy and after each tenth therapy for 9 months. Tests were always analyzed and described according to the table. At the end of the investigation a comparison of the first and the last test and evaluation of the development of graphomotoric functions was performed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ketrin Jedličková 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ketrin Jedličková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ketrin Jedličková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Nováková, DiS. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB