velikost textu

Samizdatové překlady z němčiny do češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Samizdatové překlady z němčiny do češtiny
Název v angličtině:
Translations produced as part of the so-called Samisdat literature, from German to Czech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Musilová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Id práce:
202339
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cenzura|samizdat|literární produkce v komunistickém Československu|dějiny překladu|překlad z němčiny do češtiny|orální historie
Klíčová slova v angličtině:
censorship|samisdat|literary production in communist Czechoslovakia|history of translation|translation from German into Czech|oral history
Abstrakt:
Tato práce se zabývá překlady mimo oficiální nakladatelskou produkci v době komunistické totality v Československu v období let 1948–1989. Konkrétně se zaměříme na zmapování českých překladů německé literatury šířených v samizdatu v Československu a prozkoumáme sociologii překladu v samizdatové produkci. Na pozadí změn ve společnosti a v kulturní politice prozkoumáme kdy, kým, za jakých okolností a z jakého důvodu byla v samizdatu překládána díla německých autorů. Dále je cílem této práce zjistit, zda byla překladatelská práce v oblasti samizdatové literatury organizovaná, a pokud ano, jak taková organizace probíhala. Smyslem je také zjistit, zda existovala nějaká nakladatelská politika v oblasti samizdatového překladu, nebo se překládalo bez strategie. K výzkumu je použita metoda orální historie, na základě níž byly realizovány rozhovory s pamětníky. Z poznatků získaných z rozhovorů je dále zkoumána činnost překladatelů, kteří jsou následně zasazeni do silového pole dle sociologického modelu Pierra Bourdieua. Závěr shromažďuje poznatky o tom, jak probíhal proces překládání německy psané literatury do češtiny v době samizdatu a tyto poznatky jsou následně vyhodnoceny a analyzovány z několika hledisek.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the translations beyond official publishers during the era of Communism in Czechoslovakia from 1948 to 1989. More particularly, the thesis is focused on mapping Czech translations of German literature published in samisdat during the Communist era and on understanding a sociology of translation in the samisdat production. Taking into account the social changes and cultural politics, the author explores when, by whom, in what circumstances and for what reason were the German texts translated. Furthermore, the aim of this thesis is to determine whether the translation work in samisdat was coordinated, and if so, to find out by whom. Another aim is to find out whether there was a publishing strategy during the samisdat translations. A method of oral history is used in order to interview the contemporary witnesses. Findings based on these interviews are later grouped into a force field using Pierre Bourdieu’s sociological model. The conclusion consists of findings about the process of translating German literature to Czech during the samisdat era. These data are then evaluated and analysed from several points of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Musilová 8.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Musilová 129.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Musilová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Musilová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 152 kB