velikost textu

Deixe v současné španělštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deixe v současné španělštině
Název v angličtině:
Deixis in Contemporary Spanish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magda Demeterová
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Id práce:
202338
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
deixe|zájmena|adverbia|slovesa pohybu|korpus|španělština|čeština
Klíčová slova v angličtině:
deixis|pronouns|adverbs|verbs of movement|corpus|Spanish|Czech
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce zjišťuje rozdíl používání deiktických prostředků v současné češtině a španělštině. Teoretická část se nejprve zabývá umístěním deixe v rámci jazykových teorií, dále popisuje typologii prostředků deixe v obou jazycích. V poslední teoretické části se konkrétněji zabývá prostorovou deixí a vyzdvižením prostředků pro její vyjádření jak v češtině, tak španělštině. Praktická část zjišťuje pomocí paralelního korpusu nejčastější české ekvivalenty pro určitá ukazovací zájmena, zájmenná ukazovací příslovce a slovesa pohybu. Vyhodnocuje též frekvenci textové a situační deixe, a nakonec se pokouší vymezit hranice mezi jednotlivými španělskými zájmeny a příslovci.
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis ascertains the difference between using the deictic means in contemporary Czech and Spanish. The theoretic part is at first dealing with placing the deixis within linguistic theories and then it describes the typology of the deictic means in both languages. The last theoretic part deals with spatial deixis and highlights the means of its expression both in Czech and Spanish in a more concrete manner. The practical part ascertains with the help of a parallel corpus the most common Czech equivalents for certain demonstrative pronouns, pronounal demonstrative adverbs and verbs of motion. It also evaluates the frequency of text deixis and situational deixis and in the end, it tries to define the boundaries between each Spanish pronouns and adverbs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magda Demeterová 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magda Demeterová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magda Demeterová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 636 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB