velikost textu

Konrad Adenauer a vznik Spolkové republiky Německo na pozadí mezinárodního dění v letech 1945-1949

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konrad Adenauer a vznik Spolkové republiky Německo na pozadí mezinárodního dění v letech 1945-1949
Název v angličtině:
Konrad Adenauer and the establishment of the Federal Republic of Germany on the background of international events in 1945-1949
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Fousek
Vedoucí:
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Valkoun
Id práce:
202321
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
1945–1949|Bizonie|CDU|Frankfurtské dokumenty|Konrad Adenauer|Plán evropské obnovy|berlínská blokáda|okupační zóny|Spojenecká kontrolní rada|Trizonie|Spolková republika Německo|Základní zákon
Klíčová slova v angličtině:
1945–1949|Bizone|CDU|Frankfurt Documents|Konrad Adenauer|European Recovery Program|Berlin Blockade|occupation zones|Allied Control Council|Trizone|Federal Republic of Germany|Basic Law for the Federal Republic of Germany
Abstrakt:
Abstrakt Po skončení druhé světové války začalo na zpustošeném evropském kontinentu docházet k novému mocenskému rozvrstvení, které se záhy ukázalo jako antagonistické do té míry, že ohrožovalo i samotné základy evropské svobody. Poražené Německo bylo předáno pod kontrolu a správu vítězných mocností – Spojených států amerických, Velké Británie, Sovětského svazu a Francie, které zemi rozdělily na čtyři okupační zóny. Narůstající neshody týkající se budoucího vývoje Německa postupně vedly ke sloučení tří západních zón v tzv. Trizonii, která měla vytvořit předpoklady pro hospodářskou obnovu válkou zničeného Německa. Tato bakalářská práce se zabývá tématem poválečného vývoje v těchto třech německých západních okupačních zónách v letech 1945–1949. V daném rámci se pak text soustřeďuje na činnost budoucího spolkového kancléře Konrada Adenauera vedoucí ke konstituování západoněmeckého státu a k jeho prozápadní orientaci ve spojitosti s vývojem mezinárodním. Ten začala zásadním způsobem ovlivňovat studená válka a obavy z rostoucího protikladu mezi Sovětským Ruskem a svobodnými státy nabyly konkrétní podoby berlínské krize. Schopnost pragmatického uvažování, oddanost křesťanským ideálům a myšlenkám evropské jednoty vedly Konrada Adenauera k realistickému zhodnocení dané situace a k nezvratnému přesvědčení, že budoucnost Německa spočívá v orientaci na západní společenství a v jeho integraci do západoevropského duchovního a hospodářského prostoru. Citlivý problém hrozící ztráty národní jednoty přitom musel nahlížet z hlediska této jediné možné cesty vedoucí k vybudování základů moderního prosperujícího demokratického státu s nadějí, že jednou bude určen pro všechny Němce.
Abstract v angličtině:
Abstract After the end of the Second World War, a new power stratification emerged on the ravaged European continent, which soon proved to be antagonistic to the extent that it threatened the very foundations of the freedom of Europe. Defeated Germany was placed under the control and administration of the victorious powers – the United States of America, the United Kingdom, the Soviet Union, and France, which divided the country into four occupation zones. Increasing disagreements over the future development of Germany gradually led to the merger of the three western zones in the so-called Trizonia, which was meant to create the preconditions for the economic recovery of the war-torn country. This bachelor thesis deals with the topic of the post-war development in these three German western occupation zones in 1945–1949. Within this framework, the paper focuses on the work of the future Federal Chancellor Konrad Adenauer, which led to the constitution of the West German state and its pro-western orientation with regard to international developments. West Germany began to have a major impact on the Cold War and fears of the growing contradiction between Soviet Russia and the Western Bloc materialised in the form of the Berlin crisis. Pragmatic thinking, devotion to Christian ideals and to the idea of European unity led Konrad Adenauer to a realistic assessment of the situation and to the irreversible belief that Germany’s future lies in the orientation towards the Western Bloc and in the country’s integration into the Western European spiritual and economic space. At the same time, he had to consider the sensitive issue of losing national unity from the standpoint of the aforementioned and only possible way of building the foundations of a modern prosperous democratic state, with the hope that it would include all Germans someday.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Fousek 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Fousek 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Fousek 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Valkoun 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 152 kB