velikost textu

Sprachkorpora im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sprachkorpora im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Název v češtině:
Jazykové korpusy ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Corpora in teaching German as a foreign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Nádassy
Vedoucí:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Oponent:
Dr. phil. Thomas Schneider
Id práce:
202320
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
jazykový korpus|německý jazyk|výuka němčiny jako cizího jazyka|praktická cvičení
Klíčová slova v angličtině:
corpora|german language|teaching german as a foreign language|practical excercise
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce představuje možnosti využití jazykových korpusů ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Po základní definici korpusu a podstaty korpusové lingvistiky představuje možnosti vlivu korpusu jak na tvorbu učebních materiálů (nepřímé využití), tak na konkrétní výuku (přímé využití). Práce dále charakterizuje metodu Data-driven learning a celkově zasazuje využití korpusů ve výuce do kontextu komunikativního přístupu v didaktice. Praktickým výsledkem práce je set pěti pracovních listů vytvořených za pomoci německých a českých korpusů Das Deutsche Referenzkorpus, Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache a Český národní korpus. Tyto listy představují různé typy cvičení a demonstrují tak široké možnosti využití korpusů ve výuce němčiny. Jejich podstatnou součástí je i metodický komentář pro učitele. Na základě sekundární literatury a vlastního pozorování představuje práce typologii korpusových cvičení a komentuje výhody a nevýhody jednotlivých zmiňovaných korpusů s ohledem na vytváření výukových materiálů. KLÍČOVÁ SLOVA jazykový korpus, německý jazyk, výuka němčiny jako cizího jazyka, praktická cvičení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis aims to explore the use of language corpora in teaching German as a foreign language. The Theoretical part defines the terms such as corpus and corpus linguistics and discusses their application in both the creation of teaching materials (indirect use) and in actual foreign language classrooms (direct use). Furthermore, the thesis addresses the data-driven learning method and puts the use of corpora in language teaching in the context of the communicative approach in didactics. The final product of the Practical part is a set of five worksheets that were created based on two German and one Czech corpora, Das Deutsche Referenzkorpus, Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache and the Czech National Corpus. These lists, which are also supplemented with a methodological commentary for teachers, constitute various types of exercises, thus demonstrating a wide array of uses of corpora in teaching German. Based on both the secondary literature and author’s analysis, the thesis provides a typology of corpus-based exercises and comments on the individual attributes of the used corpora as a potential source of teaching material. KEYWORDS corpora, german language, teaching german as a foreign language, practical excercise
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Nádassy 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Nádassy 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Nádassy 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. phil. Thomas Schneider 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 154 kB