velikost textu

Analysis of Health Quality Indicators in the Framework of Sustainable Development Goals

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of Health Quality Indicators in the Framework of Sustainable Development Goals
Název v češtině:
Analýza indikátorů kvality zdraví v rámci Cílů udržitelného rozvoje
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Šanderová
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Shahriyar Aliyev
Id práce:
202311
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cíle udržitelného rozvoje, Míra úmrtnosti na sebevraždy, Škodlivé užívání alkoholu, Evropská unie, Analýza panelových dat, ARIMA predikce
Klíčová slova v angličtině:
Sustainable Development Goals, Suicide mortality rate, Harmful use of alcohol, European Union, Panel data analysis, ARIMA forecast
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá dvěma indikátory zdraví a kvalitního života zakotvenými v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030; mírou úmrtnosti na sebevraždy a škodlivým užíváním alkoholu. Nejprve jsou analyzovány socioekonomické činitele působící na míru úmrtnosti na sebevraždy a spotřebu alkoholu na osobu v zemích Evropské unie. Ekonometrický přístup využívá metod panelových dat. Z vybraných ekonomických a sociodemografických činitelů je míra úmrtnosti na sebevraždy citlivá na míru nezaměstnanosti, zatímco pro ekonomický růst, míru plodnosti a míru účasti žen na trhu práce nebyl zjištěn statisticky významný efekt. Model konzumace alkoholu potvrzuje relativně vyšší citlivost vůči měnícím se příjmům nežli měnící se cenové hladině alkoholu. Příjmová a cenová elasticita získané v odhadu prvních diferencí odpovídají rozsahu dřívějších odhadů. Dále je provedena ARIMA predikce pro zhodnocení současných vyhlídek dosažení cílů příslušících ke dvěma zkoumaným indikátorům zdraví a kvalitního života v Evropské unii a jejích členských státech do roku 2030. Pro EU jako celek vykazují predikce poměrně příznivý vývoj, mezi členskými státy jsou však patrny značné rozdíly.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis studies two indicators of good health and well-being embedded in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development; suicide mortality rate and harmful use of alcohol. Firstly, socio-economic determinants of suicide mortality rate and alcohol per capita consumption in countries of the European Union are analysed. As an econometric approach, panel data methods are utilized. Among selected economic and socio-demographic variables, suicide mortality rate is found sensitive to unemployment rate, whilst economic growth, fertility rate and female labour participation rate are concluded not have a significant impact. Model of alcohol consumption confirms relatively higher sensitivity to changing income than to alcohol price level. First differencing estimation produces income and price elasticity within range of prior estimates. Secondly, an ARIMA forecast is performed for the EU and its member states to assess current prospects of attaining targets corresponding to the two health quality indicators in question by year 2030. For the EU collectively, forecasts suggest rather favourable development, although considerable disparities are present among individual member states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Šanderová 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Šanderová 150 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Šanderová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Šanderová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta Shahriyar Aliyev 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB