velikost textu

Změna smlouvy na veřejnou zakázku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna smlouvy na veřejnou zakázku
Název v angličtině:
Modification of a Public Contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Chlupáč
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
202308
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zadávání veřejných zakázek, smlouva na veřejnou zakázku, změna smlouvy, podstatná změna
Klíčová slova v angličtině:
public procurement, public contract, modification of a contract, substantial modification
Abstrakt:
ABSTRAKT Změna smlouvy na veřejnou zakázku Tato diplomová práce se zabývá regulací možností provedení změny smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu jejího trvání. Jejím cílem je kriticky analyzovat pravidla pro provádění změn obsažená v právu unijním (zejména ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES) i vnitrostátním (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj právní úpravy změny smlouvy na veřejnou zakázku z českého i unijního pohledu a zdůrazňuje důležitost rozsudku Soudního dvora Evropské unie, známého pod jménem Pressetext. Druhou kapitolu lze označit jako nejdůležitější část práce, jelikož je v ní proveden kritický rozbor účinné právní úpravy. Kapitola je rozdělena na dvě části – v první jsou analyzovány případy podstatné změny smlouvy ve světle související rozhodovací praxe. Ve její druhé části jsou zdůrazněny výkladové problémy spojené s novými pravidly, která definují situace, kdy se změna smlouvy za podstatnou nepovažuje, a lze ji tedy realizovat bez provedení nového zadávacího řízení. Třetí kapitola nastiňuje způsob, jakým byla transpozice tzv. zadávacích směrnic provedena v dalších dvou členských státech Evropské unie (Slovensko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Jejím cílem je upozornit na odlišnosti, které se mezi vnitrostátními právními úpravami vyskytují navzdory poměrně detailní regulaci obsažené v unijních směrnicích. V závěru je vyjádřen názor, že transpozice tzv. zadávacích směrnic v České republice (alespoň pokud jde o pravidla pro změnu smlouvy na veřejnou zakázku) nebyla provedena odpovídajícím způsobem. Česká právní úprava se extenzivně odchyluje od znění směrnic, což má za následek zvýšenou míru nejistoty ve vztahu k novým ustanovením. Proto jsou předneseny některé návrhy de lege ferenda. Autor práce je rovněž toho názoru, že Evropská komise a příslušné státní orgány v České republice by se měly snažit aktivněji pomáhat zadavatelům, kteří nová ustanovení aplikují, a to například prostřednictvím vydávání jasných výkladových doporučení nebo stanovisek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Modification of a Public Contract This thesis deals with the regulation of modifications made to public contracts during their term. Its aim is to critically analyse the legal regime for modifying public contracts in light of the law of the European Union (especially Directive 2014/24/EU on public procurement) and of the Czech Republic (The Public Procurement Act No. 134/2016 Coll.). The thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the development of the regulation on public contract modifications from the view of both the EU and Czech prospective, and emphasizes the importance of the so called Pressetext judgment issued by the Court of Justice of the European Union. The second chapter represents the most important part of the thesis, inasmuch as it critically analyses the applicable law. It is divided into two parts. The first one contains an analysis of substantial modifications to public contracts in light of the related case law. In the second part of this chapter, I try to pinpoint interpretation problems that are connected with the new provisions which define situations, in which the modification is to be regarded as non-substantial, and therefore does not trigger the need to commence a new public procurement procedure. The third chapter provides an outlook on how two other Member States of the European Union, Slovakia and The United Kingdom, have transposed the public procurement directives into their legal systems. Its objective is to highlight the discrepancies that exist between the regulations in different Member States, in spite of the existence of rather detailed rules that are set forth by the EU directives. In the conclusion, it is argued that the transposition of the public procurement directives in the Czech Republic (as far as the modification of public contracts is concerned) has not been executed properly. The Czech national law deviates too much from the directives, which results in even higher level of legal uncertainty flowing from the new provisions. Therefore, some suggestions de lege ferenda are made. It is also concluded that the European Commission and Czech national authorities shall take a more active part (e.g. via clear official recommendations or opinions) in helping out the contracting authorities with the application of the new provisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Chlupáč 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Chlupáč 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Chlupáč 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 331 kB