velikost textu

Targeting cholinergic system in tretment of Alzheimer's disease.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Targeting cholinergic system in tretment of Alzheimer's disease.
Název v češtině:
Cholinergní systém v léčbě Alzheimerovy choroby.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nikoleta Golianová
Vedoucí:
Mgr. Jan Jakubík, PhD.
Oponent:
RNDr. Jan Říčný, CSc.
Id práce:
202304
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
acetylcholín, Azlheimerova choroba, β-amyloid, cholínergný systém, farmakológia, inhibítor cholínesterázy, muskarínové receptrory, nikotínové receptory
Klíčová slova v angličtině:
acetylcholine, Alzheimer´s disease, β-amyloid, cholinergic system, inhibitors of cholinesterase, muscarinic receptors, nicotinic receptors, pharmacology
Abstrakt:
Abstrakt Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy a veľmi vážny typ demencie. Alzheimera malo 46,8 milióna ľudí na svete v roku 2015, a podľa Medzinárodnej organiácie Alzheimerovej choroby (ADI), sa bude počet pacientov zdvojnásobovať každých 20 rokov a v roku 2050 bude Alzheimerom postihnutých viac než 130 miliónov ľudí. Existujú dva typy: familiárny a sporadický. Familiárny typ má nástup v rannom veku a príčinou sú genetické faktory. Sporadický typ je častejší s neskorším nástupom a hlavnými faktormi sú vek a ε alela apolipoproteínu E. Hlavné príznaky sú poruchy pamäti, po ktorých nasleduje dezorientácia, zmätok, depresia a neskôr i vážne psychické a motorické poruchy. Tieto symptómy sú dôsledok straty neurónov spôsobenej tvorbou β-amyloidných olligomérov a neurofibrilárnych klbiek v centrálnej nervovej sústave (CNS). Zatiaľ neexistujú žiadne efektívne diagnostické metódy, ani terapeutické postupy, ktoré by zastavili degeneráciu mozgu. Existujú lieky, ako napríklad inhibítory acetylcholínesterázy, ktoré boli dokázané, že spomaľujú priebeh Alzheimerovej choroby. Ďalšie cholínergné lieky sú vyvíjané, ale ukázalo sa, že spôsobujú mnoho vedľajších efektov, pretože stimulujú viac typov receptorov. Nasledujúce farmakologické postupy sa zameriavajú na odstránenie plakov a neurofibrilárnych klbiek. Kľúčové slová: acetylcholín, Azlheimerova choroba, β-amyloid, cholínergný systém, farmakológia, inhibítor cholínesterázy, muskarínové receptrory, nikotínové receptory
Abstract v angličtině:
Abstract Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disorder of CNS and very serious type of dementia. AD affected 46.8 million people worldwide in 2015, and it is estimated that the number of patients will double every 20 years, reaching over 130 million people in 2050 according to Alzheimer’s Disease International. There are two forms of the AD: familial (FAD) and sporadic (SAD) form. FAD is an early-onset disease caused by genetic mutations. SAD is more common, a late-onset disease with the age and ε allele of apolipoprotein E as major risk factors. The most crucial symptom is memory disorder, followed by disorientation, confusion, depression and later on, serious psychical and motor-skill problems. These symptoms are the result of a neuronal loss due to formation of β-amyloid oligomers and neurofibrillary tangles in the central nervous system (CNS). As for now, there are neither efficient diagnostic approaches, nor therapeutic ways to stop the degeneration of the brain. There are some drugs available, such as inhibitors of acetylcholinesterase, that have proven to slow down the progression of the AD. Other cholinergic approaches have been developed, but they have shown a lot of side effects, as they are targeting a large scale of receptors. Additional approaches are focusing on clearance of ϐ- amyloid deposition and neurofibrillary tangles. Key words: acetylcholine, Alzheimer´s disease, β-amyloid, cholinergic system, inhibitors of cholinesterase, muscarinic receptors, nicotinic receptors, pharmacology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikoleta Golianová 3.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikoleta Golianová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikoleta Golianová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Jakubík, PhD. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Říčný, CSc. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB