velikost textu

Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání
Název v angličtině:
Dialogic teaching in physics education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Otáhalová
Vedoucí:
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Id práce:
202301
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dialogické vyučování, fyzikální vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
dialogic teaching, physics education
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dialogickým přístupem ve výuce fyziky. V komunikaci mezi učitelem a žákem můžeme zkoumat komunikační přístupy, vzory diskurzu a učitelské otázky. V práci je vytvořena analýza nahrávek hodin (vlastní, virtuální hospitace). Byly identifikovány čtyři komunikační přístupy a dále i jejich kombinace. Pro dvě vyučující byla sestavena zpětná vazba a identifikovány typické rysy pro jejich výuku (např.: kombinace D/I, A/I). Práce obsahuje i souhrnný výsledek využití komunikačních přístupů všemi učiteli. V závěru práce je sestaven návrh materiálu pro studenty učitelství fyziky pro seznámení se s dialogickým vyučováním. Klíčová slova: dialogické vyučování, fyzikální vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with dialogical approach in physics teaching. In communication between teacher and pupil, we can explore communication approaches, discourse patterns, and teacher questions. In the thesis, an analysis of the recordings of the lessons (own, virtual observation) is created. Four communication approaches have been identified as well as their combinations. Feedback was created for two teachers and typical patterns of their teaching were identified (eg: D / I, A / I combination). The work also includes a summary of the use of communication approaches by all observed teachers. At the end of the thesis, a material proposal for the students of physics teaching for the acquaintance with dialogical teaching is created. Keywords: dialogic teaching, physics education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Otáhalová 996 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Otáhalová 107 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Otáhalová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Otáhalová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Mandíková, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 153 kB