velikost textu

Impact of zombie firms on the weak post-crisis growth of the Slovak Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of zombie firms on the weak post-crisis growth of the Slovak Republic
Název v češtině:
Dopad zombie firem na slabý pokrizový růst na Slovensku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Bosák
Vedoucí:
Petr Pleticha, M.Sc.
Oponent:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Id práce:
202292
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zombie firmy, rast produktivity, prerozdeľovanie zdrojov, finančná kríza, Slovensko
Klíčová slova v angličtině:
zombie firms, productivity growth, resource allocation, financial crisis, Slovakia
Abstrakt:
Abstrakt Rast produktivity v krajinách OECD klesá, čo súvisí so zvýšenými rozdielmi vo vývoji produktivity medzi podnikmi a nesprávnym prerozdeľovaním zdrojov. Aktuálna literatúra sa zameriava na vplyv zombie firiem, definovaných ako staré firmy, ktoré majú pretrvávajúce problémy pri plnení svojich úrokových platieb, aby vysvetlili tento vývoj. Táto práca skúma, do akej miery zombie firmy brzdia produktivitu práce. Pomocou bohatého súboru dát slovenských firiem skúmame vplyv zombie statusu na dynamiku firiem. Potvrdzujeme výsledky, že výskyt zombie firiem obmedzuje rast životaschopných firiem a tým znižuje celkovú produktivitu. Pri kontrolovaní cyklických efektov naša analýza ukazuje, že zombie firmy v rámci odvetví v období rokov 2003-2013 sú podstatne menej produktívne ako ich zdravé náprotivky. Okrem toho vyšší podiel kapitálu alebo zamestnancov v zombie firmách je spojený s nižšou produktivitou práce, poklesom rastu investícií a rastu zamestnanosti typickej zdravej firmy, čo znamená, že kapitál zvyšujúci produktivitu je zle prerozdelený. Tieto výsledky poukazujú na úlohu verejnej politiky pri riešení výskytu zombie firiem so zameraním na efektívnejšie prerozdeľovanie zdrojov umožňujúce rast produktivity.
Abstract v angličtině:
Abstract Productivity growth is diminishing among OECD countries, coupled with increased differences in productivity development among enterprises and misallocation of resources. A recent literature focuses on the role of zombie firms, defined as old firms that have persistent problems meeting their interest payments, to explain these developments. This thesis examines the extent to which zombie firms are stifling labour productivity performance. Using a rich firm-level dataset for Slovakia, we assess the role of zombies on firm dynamics. We confirm the results that prevalence of zombie firms curbs the growth of healthy firms and thus dragging aggregate productivity down. Controlling for cyclical effects, our analysis shows that zombie firms over the period 2003-2013 are significantly less productive within industries than their healthy counterparts. Furthermore, a higher share of industry capital or employment sunk in zombie firms is associated with lower labour productivity, investment and employment growth of the typical non-zombie firm, which results in less productivity-enhancing capital reallocation. These results highlight the role of public policy in addressing prevalence of zombie firms, fostering a more efficient resource allocation and enabling productivity growth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Bosák 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Bosák 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Bosák 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Pleticha, M.Sc. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 766 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 154 kB