velikost textu

Mytologické bytosti lesov, vôd a polí u západných Slovanov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mytologické bytosti lesov, vôd a polí u západných Slovanov
Název v češtině:
Mytologické bytosti lesů, vod a polí u západních Slovanů
Název v angličtině:
Forest, water and field mythological creatures of the West Slavs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Zboroň
Vedoucí:
Mgr. Jiří Dynda
Oponent:
Mgr. Jan Kozák
Id práce:
202275
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Slovania|nadprirodzené bytosti|folklór|les|pole|rieky|jazerá|skalný duch|divý muž|divá žena|vodník|víla|rusalka|svetielka|bludičky|škriatok|posmrtný život|povera|tradícia|rituál|mytológia
Klíčová slova v angličtině:
Slavs|supernatural beings|folklore|forest|field|rivers|lakes|mountain ghost|wild man|wild woman|water-sprite|fairy|rusalka|will-o'-the-wisp|goblin|afterlife|superstition|tradition|ritual|mythology
Abstrakt:
Adam Zboroň Mytologické bytosti lesov, vôd a polí u Západných Slovanov Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť čitateľovi problematiku mytologických entít, obývajúcich lesy, polia a vodstvá tak, ako bola ponímaná v západoslovanskom prostredí, pričom sa však neustále opiera o ich obdoby v celom slovanskom priestore. Základné jadro práce je venované konkrétnym a základným bytostiam, obývajúcim jednotlivé zóny, ich hlavným charakteristikám a pôsobeniu, tak ako ho dochovala a opísala ľudová kultúra. Celá práca je potom rámcovaná fenoménom samotných hraníc prostredí, či kompetencii a témou pôvodu týchto prírodných entít, so zreteľom na konkrétne povery a princípy ich vzniku v ľudovej kultúre. Práve ľudová kultúra, predstavy a rituály budú východiskovým bodom, prostredníctvom ktorého sa budeme snažiť priblížiť začlenenie bytostí do rámcov každodenného života, či širších celkov prírodných zákonitostí. Hranice, charakteristika a vznik prírodných bytostí, teda sú akýmisi základnými bodmi, ktorými sa táto práca zaoberá a ktoré z viacerých uhlov pohľadu objasňuje.
Abstract v angličtině:
Adam Zboroň Forest, water and field mythological creatures of the West Slavs Abstract The goal of this Bachelor's thesis is to present the issue of the mythological entities which inhabit the environment of the forest, fields and waters, and how they conceived among the western Slavs - frequently using the comparative materials from all the Slavic countries. The core of this thesis is dedicated to some of the most important entities of every single environment and their characteristics, known from the folklore. The framework of this thesis is based on the phenomenon of the borders between the enviroments, competences and different type of origins of the supernatural entities within the folklore and Slavic culture. The rituals and concepts of the folklore are the main sources of our effort to locate the function of these beings in everyday life and in their natural environments. To sum it up, this thesis should clarify the conception of supernatural entities among the western Slavs with emphasis on their origin, their territories and the borders between them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Zboroň 640 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Zboroň 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Zboroň 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Dynda 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kozák 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 153 kB