velikost textu

Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím francouzských intelektuálních periodik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím francouzských intelektuálních periodik
Název v angličtině:
The Making of the Intellectual Frameworks in the Turbulent Years 1967–1968 through the French Intellectual Periodicals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Konečná
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Id práce:
202273
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Francie|společnost|kultura|periodický tisk|kontrakultura|existencialismus|revolta 1967–1968
Klíčová slova v angličtině:
France|society|culture|periodicals|counterculture|existentialism|revolt 1967– 1968
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se zabývá kulturně-intelektuálním rámcem společensko-politických událostí ve Francii v letech 1967–1968. Rozbor intelektuálně orientovaných časopisů (např. L’Express) odpovídá na otázku, jak periodický tisk spoluutvářel a prezentoval myšlenkové rámce rostoucího napětí, jež vyústilo v revoltě roku 1968. Práce zkoumá, jaké intelektuální zdroje (např. existencialismus), kulturní proudy (hnutí kontrakultury) nebo sociálně- politické rozpory a konflikty v jiných zemích vybraný vzorek periodického tisku reflektoval a jakým způsobem. Práce se opírá o přístupy intelektuálních dějin a kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody analýzy tisku se zaměřením na diskurzivní analýzu textu. V úvodní části jsou vymezeny čtyři základní skupiny vlivů na revoltující studenty ve Francii a analytická část pak v dílčích kapitolách zkoumá, do jaké míry zkoumaná periodika tyto vlivy reflektovala.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The bachelor thesis deals with cultural and intellectual frameworks of the social and political events in France in the years 1967–1968. The analysis of intellectually oriented magazines (e.g. L’Express) opens the question of how the periodicals co-created and represented the intellectual frameworks of the growing tension that culminated in the revolt of 1968. The thesis inquiries into what intellectual roots (e.g. existentialism), cultural movements (e.g. the counterculture movements) or social and political conflicts taking place in other countries were reflected (and how) in the analysed sample of the periodicals. The research draws inspiration from intellectual history and it will combine qualitative and quantitative methods of periodical press analysis with focus on the text discursive analysis. Four major factors influencing the student revolt in France are defined in the introduction and the analytical chapters are focused on the reflected extent of these influences in the periodicals analysed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Konečná 597 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Konečná 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Konečná 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 693 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. 546 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB