velikost textu

Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a zdravých dárců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a zdravých dárců
Název v angličtině:
Immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells from patients with amyotrophic lateral sclerosis and healthy donors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Nicole Matějčková
Id práce:
202271
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezenchymální kmenové buňky, imunomodulace, neurodegenerativní onemocnění, amyotrofická laterální skleróza, autologní buněčná terapie, zánět nervové tkáně
Klíčová slova v angličtině:
mesenchymal stem cells, immunomodulation, neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis, autologous cell therapy, neuroinflammation
Abstrakt:
Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají multipotentní diferenciační potenciál a mohou regulovat reaktivitu imunitního systému. Nejčastěji jsou izolovány a kultivovány z kostní dřeně, tukové tkáně či z pupečníku. Díky kombinaci imunomodulačních a regeneračních vlastností představují MSC možnou alternativu pro využití v léčbě některých závažných onemocnění včetně amyotrofické laterální sklerózy (ALS). Cílem této práce je srovnání MSC od pacientů s ALS a zdravých dárců z hlediska fenotypových, proliferačních a především imunomodulačních vlastností. Posouzení případného vlivu onemocnění na vlastnosti MSC je důležité pro jejich autologní využití v klinických studiích. V této práci byly testovány MSC izolované z kostní dřeně 14 pacientů s ALS a v kontrolní skupině 15 pacientů podstupujících převážně ortopedické operace. V pokusech byly rovněž použity MSC stimulované po dobu 24 hodin prozánětlivými cytokiny, které působí při rozvoji ALS. Buňky byly porovnávány z hlediska fenotypu, schopnosti diferenciace v adipocyty a osteoblasty, metabolické aktivity, exprese genů pro vybrané imunomodulační molekuly a schopnosti inhibice proliferace lymfocytů. Další experimenty byly zaměřeny na hodnocení imunomodulačních schopností MSC, přičemž byl pomocí průtokové cytometrie, real-time PCR a ELISA sledován jejich vliv na mononukleární buňky periferní krve stimulované lipopolysacharidem nebo fytohemaglutininem. MSC z ALS i kontrolní skupiny vykazovaly standardní fenotyp, metabolickou aktivitu i schopnost diferenciace. MSC z ALS skupiny reagovaly odlišně na působení prozánětlivých cytokinů a v porovnání s kontrolní skupinou produkovaly méně růstového faktoru hepatocytů, vykazovaly nižší schopnost potlačovat aktivaci cytotoxických T lymfocytů a zvyšovat procento regulačních T lymfocytů. Naproti tomu více potlačovaly produkci faktoru nekrotizujícího nádory-α a exprimovaly vyšší hladiny genu pro interleukin-6 ve srovnání s kontrolní skupinou. Klíčová slova: mezenchymální kmenové buňky, imunomodulace, neurodegenerativní onemocnění, amyotrofická laterální skleróza, autologní buněčná terapie, zánět nervové tkáně
Abstract v angličtině:
Abstract Mesenchymal stem cells (MSC) possess a multilineage differentiation potential and have the ability to regulate reactivity of the immune system. They are usually isolated and expanded from the bone marrow, adipose tissue or umbilical cord. MSC represent promising cell population for the treatment of some severe diseases, such as amyotrofic lateral sclerosis (ALS), due to the combination of regenerative and immunomodulatory properties. The aim of this study is to compare MSC from ALS patients and healthy donors in their phenotype, proliferative activity and mainly their immunomodulatory properties. The assessment of impact of the disease on the properties of MSC is important for their autologous use in clinical trials. In this study we used MSC isolated from bone marrow of 14 ALS patients and 15 patients undergoing mostly orthopedic surgery as control group. We also used MSC stimulated for 24 hours by poinflammatory cytokines. Cells were compared in terms of immunophenotype, differentiation in adipocytes and osteoblasts, metabolic activity, expression of selected genes for immunomodulatory molecules and for inhibition of lymphocyte proliferation. Further experiments were focused on evaluation of immunomodulatory properties of MSC. The effect of MSC on peripheral blood mononuclear cells stimulated with either phytohemagglutinin or lipopolysaccharide was assessed by flow cytometry, real-time PCR and ELISA. MSC from ALS and control group showed standard phenotype, methabolic activity and differentiation potential. MSC from ALS and control group also comparably inhibited lymphocyte proliferation and activation in a dose-dependent manner. MSC in ALS group responded differently to stimulation by proinflammatory cytokines and produced less hepatocyte growth factor, had lower ability to inhibit cytotoxic T lymphocyte activation and increase percentage of regulatory T lymphoctyes. On the other hand they exerted higher ability to inhibit production of tumor necrosis factor-α and expressed higher levels of gene for interleukin 6 in comprarison with MSC in control group. Key words: mesenchymal stem cells, immunomodulation, neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis, autologous cell therapy, neuroinflammation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicole Matějčková 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicole Matějčková 276 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicole Matějčková 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB